Library Services
TK park : หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
อัตราค่าปรับ
 • สมาชิกที่นำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ มาคืนภายหลังวันที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับ ดังนี้
  > หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าปรับ 10 บาท / วัน / รายการ
  > หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ค่าปรับ 30 บาท / วัน / รายการ
 • การคิดค่าปรับจะไม่นับวันหยุดทำการของ TK park
 • เมื่อสมาชิกนำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ส่งคืนล่าช้ากว่ากำหนด ค่าปรับทั้งหมดจะถูกหักชำระจากวงเงินประกันบัตร
 • การทำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ชำรุดหรือสูญหาย
  • กรณีสูญหายและสามารถหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้นั้นมาชดใช้ได้เหมือนเดิม สมาชิกต้องชำระค่าดำเนินการเพิ่มเติม รายการละ 100 บาท
  • กรณีสูญหายและไม่สามารถนำมาชดใช้คืนได้ สมาชิกต้องชำระค่าปรับตามราคาจริง พร้อมค่าดำเนินการเพิ่มเติม รายการละ 100 บาท
  • กรณีหากสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ ตัด ฉีก ทำลาย หรือนำทรัพยากรใดๆ ของ TK park ออกนอกพื้นที่ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับ 2,000 บาท และถูกตัดสิทธิ์การใช้บริการทันที
  • กรณี CD ที่เป็นสื่อประกอบหนังสือสูญหาย ต้องชำระค่าปรับเท่ากับราคาหนังสือ พร้อมค่าดำเนินการ 100 บาท