About  
about1
TK park: หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
TK park: สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ 4/2547 เรื่อง การจัดตั้งและการจัดการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านภายในโดยมีวัตถุ ประสงค์ในการสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้เพื่ออนาคต โดยเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการ แสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกระจายความรู้ และเป็นแหล่ง ข้อมูลสาธารณะที่ง่ายในการเข้าถึง และสะดวกในการใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต
about1
TK park: ร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ TK park มีเป้าหมายและพันธกิจที่ชัดเจนในการทำงานเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังทัศนคติและนิสัยรักการอ่าน การคิด และการแสวงหาความรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเสริมสร้างความรู้ พัฒนา ความคิด และบูรณาการภูมิปัญญา ผ่านกระบวนการส่งเสริมการรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่าง สร้างสรรค์ ตามแนวทางที่สอดคล้องกับขนบประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติซึ่งเป็นพื้นฐานสำ คัญในการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ตลอดจนจุดประกายให้กับทุกภาคส่วนในประเทศเพื่อร่วมสร้าง สรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อให้นิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ หยั่งรากลึกอยู่ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนแท้จริงต่อไป
about1
TK park: ร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สังคมไทย TK park: อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ เราเชื่อว่าห้องสมุดไม่ใช่เพียงเป็นสถานที่เก็บหนังสือเท่านั้น เราจึงสร้างสรรค์พื้นที่ ที่เรียกว่า “อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ” อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างปรากฎการณ์ มหัศจรรย์ในหมู่เยาวชนและผู้ที่รักการอ่านทุกคนด้วยประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง ไม่มีขีดจำกัดของเยาวชนและคนรักการอ่านทุกคนในรูปแบบของ “ห้องสมุดมีชีวิต” ที่ประกอบไปด้วยหนังสือและสื่อครบครันที่กระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง TK Park อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 มีพื้นที่บริการทั้งสิ้น 3,700 ตารางเมตร เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวัน ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548
about1 จำนวนหนังสือและสื่อทั้งหมด กว่า 120,000 รายการ จำนวนการยืมสะสม ( 8 ปี ) 1,360,434 เล่ม สุดยอดนักอ่าน ยืมหนังสือมากที่สุด 470 เล่ม
เว็บไซต์ดิจิตอลทีเค (Digital TK) TK park สนับสนุนและพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนานวัตกรรมโดยจัดทำระบบข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อ กระจายความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ผ่านเว็บไซต์ www.tkpark.or.th ซึ่งเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อ เดือนสิงหาคม 2549 เว็บไซต์ดิจิตอลทีเค (Digital TK ) มุ่งมั่นให้บริการแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระความรู้หลากหลายแขนง นอกจาก นี้ยังให้บริการยืม-คืนหนังสือออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและหนังสือเสียงกว่า 5,000 เล่ม รวมทั้งบทเรียน เกมสร้างสรรค์และสื่อการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนอง การเรียนรู้ของผู้ใช้บริการได้อย่างดี
Digital TK
เรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
สมาชิกเว็บไซต์ www.tkpark.or.th about1 54,359คน
about1
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ นับแบบ Unique IP 2,040,152 ครั้ง
จำนวน Click การเข้าชมเว็บไซต์ Page Views 47,877,131 ครั้ง
about1
จำนวนเนื้อหา ข้อมูล ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ข่าวสาร, บทความกิจกรรม, บมความความรู้, นิตยสารออนไลน์, ภาพถ่าย, สื่อมัลติมีเดีย, วีดีทัศน์สื่อแอนิเมชั่น, สื่อรายการโทรทัศน์ 4,400 ชิ้นงาน
about1 Fanpage Facebook 79,853 คน facebook.com/tkparkclub
* สถิติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สวนสนุกแห่งความรู้: สร้างสรรค์กิจกรรมต้นแบบ จินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นทั้งเหตุและผลของการเรียนรู้ ดังนั้น TK park จึงได้เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงผลงานจากความคิดสร้าง สรรค์ของตนเอง และมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการจัดโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของไทยมีโอกาสแสดงพลังแห่งจินตนาการของตนเอง เช่น โครงการทีเคแจ้งเกิด โครงการปล่อยแสง โครงการตลาดนัดความคิด โครงการรวมพลคนรักดนตรี โครงการเกมส์สร้างคน คนสร้างเกมส์ เป็นต้น เราได้สร้างสรรค์สถานที่แห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงแหล่งรวบรวมหนังสือเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้รอบด้าน ทั้งหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดนตรี และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองทุกพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายความรู้ ในลักษณะศูนย์รวมสื่อและข้อมูล ที่สะดวกในการเข้าถึง กิจกรรมการเรียนรู้นี้นอกจากจะสามารถตอบสนองทุกพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยแล้ว ยังพัฒนาเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชนและชุมชนท้องถิ่นต่อไป
กิจกรรมสร้างสรรค์
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อค้นพบความสนใจที่จะนำไปสู่การต่อยอดในอนาคต
about1

ที่จัดขึ้นกว่า

about1 5,000ครั้ง

ผู้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม

about1 347,077คน
จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
จำนวน 67 เรื่อง about1
จัดทำชุดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ (Exhibition Kit) ให้หน่วย งานยืมจัดแสดง
จำนวน 135 หน่วยงาน about1
จำนวน 262 ครั้ง about1
เรียนรู้ และแบ่งปันกิจกรรมวิชาการ TK park มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ของการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สาธารณะอย่างสร้างสรรค์ โดยการสร้าง สรรค์เนื้อหาสาระ การสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตและความรู้ใน ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อจุดประกายความคิด อาทิ วิจัยพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาสาระผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลาก หลาย มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีความเป็นไทยอันทรงคุณค่ามาจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ตรงกับ ความต้องการของเด็กและเยาวชน อาทิ ชุดนิทานและวรรณกรรมเยาวชนพื้นบ้าน ชุดเกมสร้างสรรค์ รวมทั้งการจุด ประกายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตและองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต การอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ตลอดจน การสัมมนาวิชาการในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
about1
เครือข่ายแห่งการเรียนรู้สู่อนาคต TK park ได้ดำเนินแผนการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไปทั่วประเทศ ดังนี้
 • about1อุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคต้นแบบ
  ปัจจุบันมีจำนวน 1 แห่ง ที่เปิดให้บริการ คือ อุทยานการเรียนรู้ยะลา โดยได้ทำความร่วมมือกับเทศ บาลนครยะลา เมื่อปี 2548 เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และ ประชาชนให้มีโอกาสทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสร้างความ เข้าใจร่วมกันอันดีระหว่างคนในชุมชน
 • about1อุทยานการเรียนรู้ระดับจังหวัด
  TK park ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนา ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต จำนวน 20 แห่ง ครอบคลุม 16 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ภูเก็ต สมุทรสาคร อ่างทอง ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ปราจีนบุรี ลำปาง พิจิตร พิษณุโลก พะเยา เชียงราย ศรีษะเกษ
 • about1ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน
  TK park ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการพัฒนา ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียน ปัจจุบันมีจำนวน 168 โรงเรียน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 • about1ห้องสมุดเด็กไทยคิด
  เป็นห้องสมุดมีชีวิตสำหรับเด็กอายุ 3 - 12 ปี ตกแต่งด้วยบรรยากาศที่กระตุ้นและส่ง เสริมการอ่านการเรียนรู้ พร้อมหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่คัดเลือกแล้วว่าเหมาะสมกับ เด็กตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ปัจจุบันห้องสมุดเด็กไทยคิดมีจำนวน 26 แห่ง