IT Training
เรียนรู้การใช้ Application เบื้องต้น บนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
clock วันพฤหัสบดีที่ 11 ม.ค. 2561
หลักสูตร

เรียนรู้การใช้ Application เบื้องต้น บนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

รายละเอียดหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561
เรียนรู้วิธีการใช้ Application บนคอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
เรียนรู้วิธีการใช้ Application บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

วัน เวลา

ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง IT Workshop 1 - 2

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ราคาค่าใช้จ่าย

สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย

*หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด เฉพาะสมาชิก TK park เท่านั้น
โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนวันเรียน

ผู้สนใจทุกท่าน ต้องโทรมาสอบถาม ที่หมายเลข 02-257-4300 ต่อ 301 ก่อนโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่ง

การลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมและการสมัครสมาชิก TK park 
ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ 

1.ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าสมัครสมาชิกล่วงหน้าก่อนวันเรียนด้วย ตนเองที่ อุทยานการเรียนรู้ TK park ณ จุดชำระเงินด้านหน้า TK park 
2.ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ที่ธนาคาร

โดยชำระเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์
เลขที่บัญชี 052-0-02051-0

ชื่อบัญชี สบร.-สำนักงานอุทยานการเรียนรู้

หมายเหตุ กรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท รบกวนส่งรายละเอียดมาให้พร้อมกับ Fax ใบแสดงการโอนเงินตามรายละเอียดที่อยู่ข้างล่างนี้ 

กรุณา Fax ใบ Pay in มาที่ หมายเลขโทรสาร 02- 257-4332 

ถึง: งานฝึกอบรม เขียนระบุใน Fax มาดังนี้ 

- ชื่อผู้เรียนหรือชื่อบริษัทที่ต้องการออกใบเสร็จพร้อมจำนวนผู้ลงเรียน 
- หลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนและวันที่เรียน 
- หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับ

หรือ สแกนใบ pay in ส่งมาอีเมล์ apiradee@tkpark.or.th , saksri@tkpark.or.th 

เงื่อนไขการอบรม 

1. การจองหลักสูตรจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้จองโอนเงินและแฟกซ์ใบ Pay in ของผู้ลงทะเบียนมายัง TK park เท่านั้น 
2. จองหลักสูตรต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนวันที่จะอบรมหลักสูตรนั้นๆ อย่างน้อย 3 วัน 
3. ในการเปิดหลักสูตรต้องมีผู้ลงทะเบียน 5 คนขึ้นไป ถ้าจำนวนผู้จองอบรมไม่ตรงตามที่กำหนดไว้นี้ ทาง TK park สามารถเลื่อนการอบรมหรือนำเงินค่าอบรมคืนให้แก่ผู้จองได้ 
4. TK park จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในกรณีที่ไม่สามารถมาเรียนตามวันเวลาที่กำหนดได้ และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

สมัครเป็นสมาชิก TK park รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ในกรณีที่บุคคลอายุต่ำกว่า 25 ปี หรือ เกินกว่า 60 ปี ขึ้นไป ค่าสมาชิกท่านละ 100 บาท/ปี 

- บุคคลที่อายุเกินกว่า 25 ปี แต่ไม่ถึง 60 ปี ค่าสมาชิกท่านละ 200 บาท/ปี