Conference
เสวนาผลสำรวจการอ่านกับแนวโน้มพฤติกรรมการอ่านของคนไทย ย้อนกลับ

วีดิทัศน์ เสวนาผลสำรวจการอ่านกับแนวโน้มพฤติกรรมการอ่านของคนไทย อภิปรายโดยนายจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุ๊คบี จำกัด

การสำรวจการอ่านของประชากร จัดทำขึ้นโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประจำทุก 2 และ 3 ปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2558 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดแถลงข่าวผลสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2558 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จากผลสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2558 ประชากรมีอัตราการอ่านหนังสือจำนวน 77.7% ลดลงจากสถิติเมื่อปี 2556 เล็กน้อย (81.8%) แต่ระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านเพิ่มสูงขึ้นเกือบเท่าตัว (จาก 37 นาทีต่อวัน เป็น 66 นาทีต่อวัน) ทั้งนี้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีบทบาททำให้ระยะเวลาการอ่านเพิ่มสูงขึ้น เพราะมากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างที่อ่าน ระบุว่าอ่านผ่านสื่อออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่หนังสือกระดาษยังคงเป็นรูปแบบสื่อที่ครองความนิยมของนักอ่านอยู่ถึงกว่า 96%

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเรื่องปริมาณการอ่าน ยังมีประเด็นที่สังคมไทยจำเป็นต้องใคร่ครวญอย่างพินิจพิเคราะห์ยิ่งขึ้น อาทิเช่น ประชากรที่ไม่อ่าน เหตุผลหรือข้อที่ทำให้ประชากรไม่อ่านหนังสือ วิธีการส่งเสริมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กลุ่มคนที่ไม่อ่าน ปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ ข้อมูลสารสนเทศ และการอ่าน เป็นต้น