การเมืองภาคประชาชน
ชื่อเรื่อง
การเมืองภาคประชาชน
ผู้แต่ง
อุเชนทร์ เชียงเสน
สำนักพิมพ์
มติชน
เลขเรียกหนังสือ
323.042 .อ425

ร่วมหาคำตอบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผ่านข้อเขียนจากวิทยานิพนธ์ของ "อุเชนทร์ เชียงเสน" นักวิชาการที่ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ของการเมืองมวลชนที่อธิบายถึง "ประวัติศาสตร์ความคิด" ของแต่ละกลุ่มองค์กรภายใต้หนังสือเล่มนี้ได้อย่างละเอียดยิ่งนัก