เมื่อร่างกลายเป็นเพศ : อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย
ชื่อเรื่อง
เมื่อร่างกลายเป็นเพศ : อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย
ผู้แต่ง
กนกวรรณ ธราวรรณ และคณะ
สำนักพิมพ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เลขเรียกหนังสือ
306.76 .ก517

ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมทางเพศในสังคมไทย ซึ่งยังคงขาดการตั้งคำถามเกี่ยวกับ "ระบบอำนาจ" และแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ศึกษาวิเคราะห์อำนาจ เพราะการศึกษาวัฒนธรรมทางเพศมิใช่เพียงศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ ตัวตน วิถีชีวิต และสิทธิเสรีภาพทางเพศเท่านั้น หากแต่ยังต้องทำความเข้าใจบริบทของอำนาจที่ปรับตัวและสอดแทรกอยู่ในวิธีคิด วิธีปฏิบัติ และประสบการณ์ทางเพศด้วย