Academic Books
เส้นทางสู่อุทยานการเรียนรู้ยะลา
ชื่อเรื่อง
เส้นทางสู่อุทยานการเรียนรู้ยะลา
ผู้แต่ง
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2549
เลขเรียกหนังสือ
027.0593 .ส55

เส้นทางสู่อุทยานการเรียนรู้ยะลา ได้ถอดประสบการณ์การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ ยะลา อาทิ การเลือกพื้นที่  การคัดสรรเนื้อหาสาระ  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  การบริหารจัดการ  และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม  นอกจากนี้ อุทยานการเรียนรู้ยะลา ยังนำเสนอบทเรียนที่น่าสนใจในการบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น