Academic Books
3 ปี อุทยานการเรียนรู้ยะลา
ชื่อเรื่อง
3 ปี อุทยานการเรียนรู้ยะลา
ผู้แต่ง
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2553
เลขเรียกหนังสือ
1

อุทยานการเรียนรู้ยะลา เป็นอุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคต้นแบบแห่งแรกของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ได้ร่วมมือกับเทศบาลนครยะลา  ผลักดันและส่งเสริมให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวขึ้น  ในโอกาสครบรอบ 3 ปี อุทยานการเรียนรู้ยะลา เมื่อปี 2553 จึงได้มีการประมวลองค์ความรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตของอุทยานการเรียนรู้ยะลาขึ้น  หนังสือ 3 ปีอุทยานการเรียนรู้ยะลา จึงมีคุณค่าสำหรับแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในด้านการนำไปขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป