กระบวนการส่งเสริมการอ่านที่ได้ผลสำหรับเด็กประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 และ 2

08 July 2014
35

reading007.jpg

การวิจัยเรื่อง กระบวนการส่งเสริมการอ่านที่ได้ผลในเด็กระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ได้ทำการศึกษากระบวนการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 และ 2 จำนวน 10 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ที่อดีตเคยได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมการอ่านดีเด่นจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จมาจากข้อมูลหลากหลายมิติ  ได้แก่  มิติด้านผู้บริหารโรงเรียน  มิติด้านบุคลากรในโรงเรียนผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการอ่าน  มิติด้านนักเรียน  มิติด้านลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดโรงเรียน  และการจัดสภาพแวดล้อมอื่นๆ ในโรงเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png กระบวนการส่งเสริมการอ่านที่ได้ผลสำหรับเด็กประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 และ 2

Related Content