New Arrivals
ผู้ไร้เสียง: คำยืนยันของ คายตรี จักรวรตี สปีวาก
Story Name
ผู้ไร้เสียง: คำยืนยันของ คายตรี จักรวรตี สปีวาก
Author
สันติ เล็กสกุล
Printing House
Illuminations Editions
Call Number
323.34 .ส15

เหล่าผู้ที่ถูกกระทำต่างพากันทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะพูดความต้องการและความคับข้องใจของตนเอง ที่ถูกอำนาจเข้ากระทำอย่างไม่เป็นธรรม แต่แม้พวกเขาจะพยายามอย่างไร "เสียง" ที่พวกเขาพยายามจะส่งออกไปนั้นกลับไม่มีใครยินดีรับฟัง หรือฟังแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้อย่างแท้จริง ในแง่นี้พวกเขาจึงเป็น "ผู้ไร้เสียง" นั่นก็เพราะกรงขังทางความรู้ที่มีอำนาจเหนือ หรืออำนาจของความรู้เรื่องเล่าขนาดใหญ่ที่เบียดบังให้เรื่องเล่าเล็กๆ ต่างๆ ของ "ผู้ไร้เสียง" ไม่สามารถเผยแสดงความหมายที่แท้จริงของตนเองสู่การรับรู้ของผู้คนได้