New Arrivals
The Hapiness Manual พฤติกรรมความสุข
Story Name
The Hapiness Manual พฤติกรรมความสุข
Author
ณัฐวุฒิ เผ่าทวี
Printing House
แซลมอน
Call Number
158 .ณ1374ด

ร่วมค้นหาความหมายของ ‘ความสุข’ ผ่าน ‘พฤติกรรม’ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันว่าการกระทำของเรานั้นส่งผลกับสภาพอารมณ์และชีวิตในวันข้างหน้าขนาดไหน ผ่านความเรียงอิงประสบการณ์และงานวิจัย ที่จะทำให้เรากลับมาสำรวจทุกเรื่องราวของตัวเองใหม่