Articles
เด็กเล็ก 1.1 ล้านคนไม่ได้อ่าน เพราะถูกมองว่าเด็กเกินไป Back

cover800.png

 

 

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดแถลงข่าวผลสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 มีการนำเสนอผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 55,920 ครัวเรือน ทั่วประเทศ และการจัดทำหนังสือ ‘เข็ม’ รวบรวมข้อมูลความเปลี่ยนแปลงในรอบ 10 ปีของทศวรรษแห่งการอ่าน (พ.ศ.2552-2561) ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อสังเกตจากผลการสำรวจ ตลอดจนเนื้อหาในหนังสือจะทยอยนำมาลงเป็นตอนๆ ตลอดเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน

 

          ผลสำรวจการอ่านในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 ปี พบว่า เด็กที่ไม่อ่านหรือพ่อแม่ผู้ปกครองไม่อ่านหนังสือให้ฟังเป็นเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจว่าเด็กยังเล็กเกินไป สูงถึงร้อยละ 63.8 หรือคิดเป็นเด็กเล็กจำนวนประมาณ 1.1 ล้านคนที่ขาดโอกาสเข้าถึงการอ่าน และความเข้าใจเช่นนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดเมื่อเทียบกับเหตุผลอื่นๆ ที่เด็กกลุ่มนี้ไม่อ่าน เช่น อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง ชอบดูโทรทัศน์

          นั่นหมายความว่า องค์กรและหน่วยงานส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเด็กปฐมวัยยังคงมีภารกิจหนักหน่วงต่อไปในการรณรงค์สร้างความรู้และความเข้าใจ รวมถึงความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครอง เนื่องจากเด็กปฐมวัยนั้น แม้จะยังอ่านหนังสือไม่ออกด้วยตนเอง แต่สามารถได้รับการส่งเสริมให้ใกล้ชิดหนังสือตั้งแต่แรกเกิดโดยพ่อแม่ เช่น การอุ้มลูกนั่งตักเล่านิทานให้ฟังเป็นประจำ งานวิจัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญมีข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วว่าหนังสือนิทานภาพสามารถช่วยพัฒนาสมองและการเรียนรู้ของเด็กเล็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ซึ่งเรียกกันว่าปีทองของสมองมนุษย์ที่จะมีการพัฒนาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่น ดังนั้น การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กที่เหมาะสมตามพัฒนาการ จะช่วยสนับสนุนให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมีโอกาสได้อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น

025_01.png