What's On
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม TK young writer 2019: WRITE ON ครั้งที่ 1
clock วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 2562

TKYoung2019-655x315.png

 

         หลังจากเปิดให้น้องๆ เยาวชน ที่สนใจการอ่านการเขียนได้สมัครเข้ารวมโครงการ TK young writer 2019: WRITE ON  มีน้องๆ ส่งงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก น้องๆ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ร่วมฟังการอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับโจทย์สำหรับการเขียนรอบที่ 2 ภายในงานเท่านั้น (หากไม่เข้าร่วมอบรมถือว่าสละสิทธิ์) ก่อนที่จะคัดเลือกว่าใครจะได้เป็น 30 คนสุดท้ายที่ได้ไปค่ายนักเขียนครั้งนี้

กำหนดการอบรมรอบที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-17.00 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ TK park

                 13.30 น.           ลงทะเบียน
                 14.00 น.           การอบรมหัวข้อ "การตลาดกับงานเขียน" โดย ปฏิกาล ภาคกาย จาก สนพ. แซลมอน
                                        - เส้นทางการทำงานในแวดวงหนังสือของวิทยากร
                                        - แนวคิดในการทำงานของสำนักพิมพ์แซลมอน
                                        - การคัดเลือกหนังสือ การรับต้นฉบับ ขั้นตอนในการจัดทำหนังสือ ฯลฯ
                                        - การตลาดกับงานเขียน การโปรโมตหนังสือ การตั้งราคาของสำนักพิมพ์ ฯลฯ
                15.00 น.            การอบรมหัวข้อ "การทำหนังสือโดยไม่ผ่านสำนักพิมพ์" โดย ใบพัด นบน้อม
                                        - เส้นทางการทำงานในแวดวงหนังสือของวิทยากร
                                        - การทำหนังสือด้วยตัวเอง
                                        - การฝากขายด้วยตัวเอง
                                        - การโปรโมตหนังสือด้วยตัวเอง
                16.00 น.             แจกโจทย์ในรอบต่อไปของ TK Young Writer 2019

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

1. Arparkorn Ketusiri
2. Chawannuch Thuhita
3. kanyakorn namwa
4. Pakpoom Panya
5. Panchanita autta
6. กชพร โชติชัยสุวัฒน
7. กชพร เฟื่องฟุ้งกุล
8. กมลชนก จิตรีพิทย์
9. กัญชพร อ่องมะลิ
10. กัญญานุช พุทธพฤษ์
11. กีรติ โตดิลก
12. คณิศร สันติไชยกุล
13. คุณาสิน ลุนพุฒ
14. จรินญาภรณ์ บัวทอง
15. จิรภัทร ถาวรรัตน์
16. จิรัฏฐ์ วรรัตนวงศ์
17. จิราพร อีศาสตร์
18. จิราภรณ์ ประมวลพิมพ์
19. จิราวุฒิจิตจักร
20. ชฎาดวง ทองแก้ว
21. ชนัญชิดา มาลากุล
22. ชลลดา โภคะอุดมทรัพย์
23. ชลัยกร ช่วยประสาทวัฒนา
24. ชีวิน กิตติ์ชรินดา
25. โชติกา สำเร็จผล
26. ซอฟวาน  แวอาลี
27. ซาปีนัส ชัยดา
28. ซูเพียน  มณีหิยา
29. ฐิตพัฒน์ ฉิมประเสริฐ
30. ฐิติกานต์ สัตยาภักดีวงศ์
31. ฐิติพร อ่อนบ้านแดง
32. ณัฐธิดา ปัญญาพวน
33. ณัฐนิชา คำดี
34. ณัฐนิชา นวลแซว
35. ติชา ภิญโญโสภณ
36. ธนกิตต์  แซ่จู
37. ธนทัต ธเนศศรียานนท์
38. ธนวัฒน์ เนียมนิล
39. ธัญญพัฒน์ ศิริพรรุ่งเรือง
40. ธัญญรัตน์ เลิศวิริยานนท์
41. ธัญมน  วิวัฒนภูษิต
42. ธัญวีร์ เพ็งรัตน์
43. ธานี บุนนาค
44. ธีรพล จินตนะดิลกกุล
45. นภัสกร ปิงเมือง
46. นันทิศา แดงนรรักษ์รัศมี
47. เนตรชนก ตระกูลเอี่ยม
48. บุญลดา คำโชติ
49.  เบญจรัตน์ กวีนันทชัย
50. ปฏิวัติ สลางสิงห์
51. ปทิตตา ศิวะมาศ
52. ปภัสรา ทักษาดิพงษ์
53. ปภาวี  ประชาโชติ
54. ปรียานันท์ ใจเอื้อ
55. ปัณณธร อภิธนวิทย
56. เปมิกา อินสว่าง
57. พฤฒินันต์ ศิลปาภิสันทน์
58. พลอยนิศา เจริญกฤตาภรณ์
59. พอเพียง วีรเสนียฺ์
60. พัชราภรณ์ ศรีสุวรรณ์
61. พัชรินทร์ อินรัตน์
62. พันธุ์ทิพา สุขสิริสรณ์
63. พีรดลย์ สาสีเสาร์
64. เพลงบรรเลง สงค์ประเสริฐ
65. ภัทรดล วีระชัยณรงค์
66. ภาสพล โชคชันณรงค์
67. ภูชิต ไชยวงศ์เกียรติ
68. ภูรินทร์ เพิ่มศิลป์
69. มณิสร  สุดประเสริฐ
70. เยาวลักษณ์  บัวนิล
71. รัชพล มีฤกษ์
72. รินรดา คงพิบูลย์กิจ
73. รุจิรา  จิรกิตติไพศาล
74. รุสนา สะเอ๊ะ
75. ลักษิกา ศรีสว่าง
76. วงศกร เชื้อนิล
77. วรรณ จันทโชติ
78. วรรณวิสา จิตสมนึก
79. วรัญญา ผิวงาม
80. วรันพร ตียาภรณ์
81. วริญญา โลหะพงศ์พันธ์
82. วิภาดา สุทธิภัทรพงศ
83. ศรัณย์   พ.จานุพิบูล
84. ศศิธร  ชั้นงาม
85. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีสมัย
86. ศักดิ์นรินทร์ ปุยเจริญ
87. ศิรประภา อัจฉริยนนท์
88. ศิริลักษณ์ แสวงผล
89. ศิริวรรณ  ยงคำชา
90. ศิลธนา แนบสำโรง
91. ศิฬาพร โพธิชัยรัตน์
92. ศุภรา สังวรณ์
93. โศภิษฐ์ มูลเทพ
94. สันติภาพ ปรีชา
95. สิริรักษ์ ปฏิญาณวิภาส
96. สุชัญญา ว่องวิษณุพงศ์
97. สุทิวัส วัฒนาประดิษฐชัย
98. สุธามาส ทวินันท์
99. สุพิชชา โสไกร
100. องศา เอ็นดู
101. อชิรญา อุ่นอารมย์
102. อรณิษา อุปริภาพ
103. อรยา บิดทิพรม
104. อฤณ ชาติศิริ
105. อัครพนธ์ ศรีวรกุล
106. อัณชญาณ์ สายเงิน
107. อัยดา เจริญสมัย
108. อิสรากรณ์ ผู้กฤตยาคามี