What's On
การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงบนฐานของความมั่นคงทางอารมณ์
clock วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 2562

intrans_655x315px.png

การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงบนฐานของความมั่นคงทางอารมณ์
สัมมนาโดยสถาบันอินทรานส์ 

ปัจจุบัน แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าในอัตราเร่ง ด้วยระบบข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อนและด้วยเครื่องจักรกลที่จะมาทดแทนแรงงานคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็ยังจำเป็นต้องใช้บุคลากรและทีมงานในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง นำไปสู่ความท้าทายด้านการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เช่น

  1. ไม่สามารถพัฒนาผู้นำองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง
  2. ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพทีมงานและดึงออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  3. ไม่สามารถสร้างทีมงานที่มีเป้าหมายร่วมให้ไปในแนวเดียวกัน อย่างมีความสุข
  4. ไม่สามารถสร้างทีมงานอย่างมีส่วนร่วมบนฐานของความเข้าใจกัน ความไว้วางใจ เชื่อมั่นต่อกัน
  5. ไม่สามารถสร้างทีมงานที่สามารถจัดการกับปัญหาเชิงบวกอย่างเปิดใจกว้างรับฟัง

โดยเป็นการนำเสนอกรอบแนวคิดใหม่ของการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป 

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
ท่านสามารถสมัครผ่าน Link: https://goo.gl/forms/iFyMewQayFT77HZP2

  • ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายรับผู้อบรมจำนวนจำกัดเพียง 30 คน
  • บุคคลทั่วไปสามารถติดต่อชำระค่าบัตรผ่านชั่วคราว 20 บาทเพื่อเข้าอบรม
  • สมาชิกอุทยานการเรียนรู้ TK park ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 081-439-5500, 081-932-9177 หรืออีเมล์ chanchai@intrans.co.thchanchai.intrans@gmail.com