What's On
TK Application : สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 5
clock วันพุธที่ 10 ต.ค. 2561

TKapp-OCT_655x315px.jpg

TK Application : สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 5

สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 5” เป็นหนังสือที่กรมศิลปากรโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รวบรวมภาพถ่าย ฟิล์มเนกาตีฟ และฟิล์มกระจก โดยคัดเลือกภาพที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของทั้งหลวงและของราษฎรในสมัยรัชกาลที่ ๕ พร้อมข้อความอธิบายเพื่อให้เข้าใจความหมายของภาพที่ถ่ายทอดสภาพสังคมไทย ชีวิตประจำวันของชาวบ้าน การสาธารณูปโภค การสาธารณสุข การศาล ระบบการศึกษา ศาสนา รวมถึงบุคคลสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่อุทยานการเรียนรู้ TK park ได้พัฒนาและดัดแปลงเป็นสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีให้น่าอ่านและน่าสนใจยิ่งขึ้นภายใต้ชุด “ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน”

ขอเชิญทุกท่านเรียนรู้เรื่องราว “สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 5” ผ่าน TK Application  ได้ทุกวันพุธที่ 10, 17 และ 24  ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องสมุด IT อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามข้อมูลการอบรม ติดต่อ โทร 02 257 4300 ต่อ 301, 302