What's On
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ
clock วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 2561

003e02.jpg

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ
โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

 •  ประเภทเดี่ยว 4 – 6 ปี  : วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
 •  ประเภทเดี่ยว 6 – 9 ปี  : วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 

เวลาลงทะเบียน 

 • ลงทะเบียน : เวลา 12.00 น. – 12.30 น.
 • เริ่มการประกวด : เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

หมายเหตุ : ลำดับการประกวด ใช้วิธีจับสลาก ณ จุดลงทะเบียน

สถานที่

ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 แผนที่คลิกที่นี่หรือ https://goo.gl/maps/bCE3rBDMQGu

รายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ : กรุงเทพฯ และภาคกลาง

ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4-6 ปี

 • ด.ญ. ขวัญตะวัน กีรติเสริมสิน (แซลมอน)
 • ด.ญ. วรกมล ไหมเพ็ชร (บอส)
 • ด.ช. พสิษฐ์ ธรรมวิจิตร์ (ไวกิ้ง)
 • ด.ญ. ชุติมน นาคไพรัชช์ (เบลล์)
 • ด.ญ. ชญานิษฐ์ คลองโปร่ง (อันดา)
 • ด.ญ. ตุลยดา บัณฑิตนุกูล (ตุลย์)
 • ด.ช. ภคิน ภัทรจรรยากุล (ไตตั้น)
 • ด.ช. พชร จิรดิลก (คิณ)
 • ด.ญ. ณภัทร วิรัชชัย (พิตต้า)
 • ด.ญ. วารี พานิช (วาวา)
 • ด.ญ. พิรัลณัฐชา ดำรงมหาสวัสดิ์ (น้ำหนึ่ง)
 • ด.ญ. ยูถิกา จาริยานนท์ (หนูดี)
 • ด.ช. ณฐดล เขียนดวงจันทร์ ( หมีพูห์)
 • ด.ญ. สุกฤตา ศรีสุนทร (หนูดี)
 • ด.ญ. ธมกร ธรส พชรนนท์ เมอไกวร์ (เธอรีส)
 • ด.ญ. วศินี มีรส (อิงอิง)
 • ด.ช. ณวรุจน์ ภู่รอด (โบเก้)
 • ด.ช. ศิษฎ์ธวัช ลิยะวราคุณ (โชกุน)

ประเภทเดี่ยวระดับอายุ 6-9 ปี

 • ด.ญ. พชรพร ธำรงเดชากุล (ลูกจันทร์)
 • ด.ญ. ณิชชานัท ไอริชเบิร์ก (ไอริช)
 • ด.ญ. สัณห์ธิชา อัศวโกสีย์ (เฟอร์กี้)
 • ด.ช. ธนภัทร์ มโนภินิเวศ (ปลื้ม)
 • ด.ญ. ธรัลหทัย สุทธิศักดิ์โรจน์ (วุ้น)
 • ด.ญ. พรนรินทร์ บรรจงประเสริฐ (เบลล์)
 • ด.ญ. นิธินี จิตบรรเทิงพันธ์ (นินนี่)
 • ด.ญ. สาริศา กมลวิศิษฎ์ (เจมี่)
 • ด.ญ. วรินทร ศรีวรขาน (เปียโน)
 • ด.ช. พันวา ธนัพประภัสร์ (พันวา)
 • ด.ช. สิริพงษ์ เลี้ยงบุญเลิศชัย (บอส)
 • ด.ญ. พิชญา ขจรจิตนนท์ (เมษา)
 • ด.ญ. ชัญญาภัค ธัญญะเจริญ (เบสท์)
 • ด.ช. ธารธรรม ตันสวัสดิ์ (ไตตั้น)
 • ด.ญ. แก้ว พิณโสภณ (แก้ว)

รายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเภทเดี่ยว 4-6 ปี

 • ด.ญ.อมตา เจริญมิตร (ซูริ)
 • ด.ญ.แก้วเกล้า พิพัฒน์โรจนกมล (มินิ)
 • ด.ช.ภูมิรพี หมู่โสภิญ (แทนไท) 
 • ด.ญ.ดาวปลายฟ้า อาษานอก (ปลายดาว) 

ประเภทเดี่ยว 6-9 ปี 

 • ด.ญ.เตชิตา คำภา (เซบาย) 
 • ด.ญ.ฌัชชา ขันติกุล (คะน้า)
 • ด.ย.กัลย์กมล วะราบุตร (ใบข้าว) 

รายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ : ภาคเหนือ 

ประเภทเดี่ยว 4-6 ปี

 • ด.ญ.ภัณฑิรา สุหอม (เพ้นท์)
 • ด.ช.ภูมิพัฒน์ ช้างสนิท (อั่งเปา)
 • ด.ญ.อัยริ คิโมโตะ (อัยริ)

ประเภทเดี่ยว 6-9 ปี

 • ด.ช.ต้องครรลอง ขันแก้ว (โยซู)
 • ด.ญ.ปพิชญา มณีวรรณ (ส้มป่อย)
 • ด.ญ.พร้อมฉัตร วิทยสิงห์ (เพิร์ท)

รายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ : ภาคใต้

ประเภทเดี่ยว 4 - 6 ปี

 • ด.ญ.ฟ้าใส วิไลเลิศพงศ์พันธ์ (ฟ้าใส)
 • ด.ช.พิชชากร โกกิละวาที (ไบต์)
 • ด.ช.ฐากูร ปัทมาวิไล (นะโม)
 • ด.ญ.นูรมา นาดี (นูรมา)

ประเภทเดี่ยว 6 - 9 ปี

 • ด.ญ.ปพิชญา วณิชชากรพงศ์ (ฟรุ๊ตตี้)
 • ด.ญ.ปนิตา จันทร์ศรีราษฎร์ (เนย)
 • ด.ญ.ดิษญาพร สำแดงสาร (กัสมา)

เงื่อนไขสำหรับผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ

 1. ต้องแต่งกายชุดนักเรียนในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ
 2. ต้องมีรายชื่อตรงกับใบสมัคร มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ และไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนผู้เข้าประกวด ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. ต้องเข้าร่วมการประกวดในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากไม่สามารถมาประกวดในวันและเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือเป็นการสละสิทธิ์ 
 4. ผู้ผ่านเข้ารอบในฐานะ ตัวแทนของกรุงเทพฯ และภาคกลาง ต้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กฎ กติกา และเงื่อนไข (Orientation) ของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
 5. ต้องรับทราบ กฏเกณฑ์ กติกา และเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ไม่สามารถเปิดเผยคะแนนใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 7. ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และระเบียบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสินรอบชิงชนะเลิศประเภท : เดี่ยว 4 - 6 ปี และ 6 - 9 ปี    

 1. การแนะนำตัว และแนะนำเรื่องที่จะเล่า / การแต่งกาย         10 คะแนน (ชุดนักเรียน) : ความเรียบร้อย
 2.  วิธีการเล่าเรื่อง : ลีลาในการเล่า ความสนุกสนาน และความเป็นธรรมชาติ    20 คะแนน
 3.  การใช้ร่างกายเป็นสื่อ : ความคิดสร้างสรรค์เรื่องการใช้ร่างกายเป็นสื่อ   20 คะแนน (ไม่เน้นอุปกรณ์ประกอบ)
 4.  วิธีการนำเสนอ : ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการนำเสนอ    20 คะแนน ที่สอดคล้องกับวิธีการเล่า         
 5.  เนื้อหา : การเลือกเรื่องเนื้อหาเหมาะสม การเรียงลำดับในการเล่า   10 คะแนน
 6. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า : ไหวพริบปฏิภาณ          10 คะแนน
 7.  ความน่ารัก : ความสดใสสมวัย (สมวัย ใสซื่อ)         10 คะแนน
  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ (ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4 - 6 ปี และ 6 - 9 ปี)

 • รางวัลชนะเลิศ: ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 : ทุนการศึกษา 10,000 บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 : ทุนการศึกษา 8,000 บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก
 • ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทุกคน : รางวัลชมเชยยอดเยี่ยม โดยรับทุนการศึกษา 1,000 บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 0 2241 8000 ต่อ 588 / 589  หรือ 085 931 0404 อีเมล : motherandcare@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม www.motherandcare.in.th , facebook/motherandcare