What's On
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการ TK Young Writer 2018
clock วันอังคารที่ 08 พ.ค. 2561

tk.jpg

รายชื่อผู้เข้าอบรม TK Young Writer 2018

1.  กัณติกา วิชญเมธากุล
2.  การะเกด แซ่ห่าน
3.  จิดาภา  เจือจันทร์
4.  ฉกาจเกียรติ กังวาลวงษ์
5.  ฉลองรัฐ เสือไพฑูรย์
6.  ณัฐธิดา พิทักษ์เมธากุล
7.  ทิชามาศ ยิ่งโสภณ
8.  ธัญญารัตน์  โคตรวันทา
9.  ธีร์รัตถ์ โพธิชัยชิน
10. ปกรณ์ นาวาจะ
11. ประภัสสร ทองอร่าม
12. ปวีณ์กร พงษ์มณี
13. ปิยมน พิมพ์ชัย
14. ปีย์มนัส คูตระกูล
15. ปุญชรัสมิ์ อ่างแก้ว
16. พรพิสุทธิ์ กมลวารินทร์
17. พรรณภา  แสงยะรักษ์
18. พัชรี จันทร์แรม
19. มนัสนรา หาสุณหะ
20. รมิตา ตั้งกุลบริบูรณ์
21. วศิน สุวรรณอักษร
22. ศศิ ฉันท์พลากร
23. ศิรภัสสร เอี่ยมนิรัตน์
24. ศุภณัฐ  อเนกนำวงศ์
25. ศุภณัฐ วงศ์ชัย
26. สุริโย พรมโชติ
27. สุวพัชญ์ จินดาวรเสฏฐ์
28. เสาวลักษณ์ เชื้อคำ
29. อัจฉรา คำมะณี
30. อันนา ฐิตะฐาน
31. โอฬาร จินดาทองดี

นัดหมาย กิจกรรมปฐมนิเทศ
วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561
ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้า Central world ชั้น 8
เวลา 13.00 น. - 16.00 น. (ลงทะเบียน 12.30 น.)

สิ่งที่น้องๆ ต้องเตรียมมา ได้แก่
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. เงินสดจำนวน 1,000 บาท (เงินมัดจำเข้าร่วมค่าย)**
          ** เงื่อนไขเงินมัดจำ จะคืนให้น้องๆ ในเช้าวันแรกของการเข้าร่วมค่ายทันที (วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ทันที) ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมค่าย แต่วันจริงไม่สามารถมาเข้าร่วมค่ายได้ เนื่องจากตลอดการเข้าค่าย ไม่มีค่ายใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม จึงขอความร่วมมือในการมาเข้าร่วมค่ายอย่างพร้อมเพรียง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2574300 ต่อ 307 หรือ 085-062-0362 (ประสานงานโครงการ)

กำหนดการ TK แจ้งเกิดด้านวรรณกรรม (TK Young Writer 2018)
“Write Now!”

กำหนดการวันปฐมนิเทศโครงการ TK Young Writer 2018
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
12.30 น.           ลงทะเบียน
13.00 น.           อบรมเรื่อง "การเขียนอย่างไรให้น่าติดตาม" โดย ภานุมาศ ทองธนากุล นักเขียนชื่อดังเจ้าของหนังสือ “การลาออกครั้งสุดท้าย”
14.00 น.           พบปะพูดคุยกับรุ่นพี่จาก TK  young  writer     
15.00 น.           แบ่งกลุ่มตามแนวทางที่น้องๆ สนใจ โดยแบ่งเป็น กลุ่มบทสัมภาษณ์, กลุ่มบทความ และกลุ่มวรรณกรรม พร้อมพูดคุย ถาม-ตอบ กับบรรณาธิการเฉพาะทาง 3 ท่าน
15.45 น.            แจ้งกำหนดการและรายละเอียดเกี่ยวกับค่ายในวันที่ 1 - 4 มิถุนายน  2561
16.00 น.            เสร็จสิ้นการอบรม

กำหนดการวันเข้าค่ายโครงการ TK Young Writer 2017
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 – วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561  
ณ จังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
08.00 น.            รวมพล ณ บริเวณด้านหน้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
09.00 น.            ออกเดินทางด้วยรถบัส
12.00 น.            ถึง เดอะพราว เอ็กซ์คลูซีฟ นครปฐม พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.            อบรมหัวข้อ "การทำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์" โดย จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์
14.00 น.            อบรมหัวข้อ "การทำหนังสือวันนี้" โดย วิภว์ บูรพาเดชะ
15.15 น.            อบรมหัวข้อ "การเขียนงานวรรณกรรม" โดย ปองวุฒิ รุจิระชาคร
16.15 น.            กิจกรรมสันทนาการ
18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น
19.00 น.            แบ่งกลุ่มสรุปบทเรียน คุยงาน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561
09.00 น.            รับประทานอาหารเช้า
09.45 น.            ลงทะเบียน
10.00 น.            กิจกรรมสันทนาการ
10.30 น.            อบรมหัวข้อ "การเขียนบทสัมภาษณ์" โดย จักรพันธุ์ ขวัญมงคล และ workshop การเตรียมบทสัมภาษณ์
12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.            อบรมหัวข้อ "การทำสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ" โดย Studio dialogue
14.30 น.            แบ่งกลุ่มเพื่อทัศนศึกษา หาข้อมูล แรงบันดาลใจ ดูงานในพื้นที่
18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น
19.00 น.            แบ่งกลุ่มทำงาน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561
09.00 น.            รับประทานอาหารเช้า
09.45 น.            ลงทะเบียน
10.00 น.            กิจกรรมสันทนาการ
10.30 น.            ช่วง Workshop "เล่าสู่กันฟัง"
12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.            แบ่งกลุ่มทำงาน
18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น
19.00 น.            แบ่งกลุ่มทำงาน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561
09.00 น.            รับประทานอาหารเช้า
09.45 น.            ลงทะเบียน
10.00 น.            กิจกรรมสันทนาการ
10.30 น.            แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน (กลุ่มละ 30-40 นาที) บรรณาธิการ พี่เลี้ยง ร่วมคอมเมนต์
12.30 น.            รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.            เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ