What's On
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TK Band 9
clock วันอาทิตย์ที่ 01 เม.ย. 2561


TKband9ประกาศรายฃื่อ-655x315.jpg

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TK Band 9

1. นายณัชวิชญ์ วงษ์มณี
2. นายภัทร์ดนัย หล่อกิตติวณิชย์
3. นายภัควัต รัตนวงค์
4. นายทักษ์ดะณัย อณาชัย
5. นายณฐภัทร ทองเทศ
6. นายชลภัทร หาญสนาม
7. นายวิศรุต ณะทองก้อน
8. นายธนวิทย์ ชนะภัย
9. นายนนท์ ปังศรีนนท์
10. นายเพทาย จันทะบัติ
11. นายชุติณทร มาดี
12. นางสาวธัญรัศม์ ภานุศุภวิมล
13. นายเกียรติชัย ถาจันทร์
14. นายจอนปรอท วงษ์เทศ
15. นางสาวณัฐชานันท์ เนติกรวิวัชร
16. นางสาวธัญธร นันทเสน
17. นายศุภโชค อนุสุวรรณ
18. เด็กชายปพน หลีสกุล
19. นายวรินทร กิตติวรกิจ
20. นายฐิติกานต์ จุลเกษม
21. นางสาวชญากาณฑ์ วิมลโนช
22. นายณัฐพล เอี่ยมชนะ
23. นายวชิรภูมิ วิจิตรบุญชูวงศ์
24. นายวิทยากร ถมปัด
25. นายเบ็น พงศ์สร้อยเพ็ชร
26. นายพันธวัช ตั้งสุวรรณ์
27. นายฉัตตทอง ภู่กระจาย
28. นายคมชาญ อมรพิสิทธิกูล
29. นายศิรวิชญ์ วิภูษณมังคละ
30. นายสุรพิชญ์ สุสิลา
31. นายพลชิต ชองขันปอน
32. นายภัคสิน ศิริสกาวกุล
33. นายกิจวิไกร ไซโต้
34. นายคีตะ แจ้งวัฒนะ
35. นายภานุพัฒน์ วรวิชยาภรณ์
36. นายวรกันต์ อัจฉริยประดิษฐ์
37. นายภูมิกร โชติมงคล
38. นายธนภรรศ สวนสุจริต
39. นายปภาวิน จิรนารักษ์
40. นายอรรถพล ละมูล
41. นายพันธุ์กวี สัมมาชีวานันท์
42. นายธนศักดิ์ พรไพศาล
43. นายนภสิรี แสงจันทร์
44. นายนทสรวง แสงจันทร์
45. นายนทภัทร มีแสง
46. นายพงศ์พล ศรีชาติ
47. นายจิรภัทร ศิวะโกศิษฐ
48. นายปฏิภาณ เจริญสุข
49. นายศิริชาติ รัชตวิทยกุล
50. นางสาวชมพูภัค พูนพล

กำหนดการอบรม TK Band9

             วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 2561        อบรมครั้งที่ 1: เปิดโครงการ และพูดคุยกับศิลปินรับเชิญพิเศษ             
             วันอาทิตย์ที่ 29 เม.ย. 2561        อบรมครั้งที่ 2: ทฤษฎีการแต่งเพลง และเรียบเรียงเพลง 
             วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ค. 2561          อบรมครั้งที่ 3: เวิร์คชอปการแต่งเพลง และเรียบเรียงเพลง   
             วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 2561        อบรมครั้งที่ 4: เวิร์คชอป Art Direction และการทำ Music Video
             วันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 2561            อบรมครั้งที่ 5: เวิร์คชอปการทำเดโมและการใช้สตูดิโอบันทึกเสียง
             วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561        อบรมครั้งที่ 6: การใช้ Facebook และ YouTube Channel สำหรับวงดนตรี
             วันอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. 2561          อบรมครั้งที่ 7: เวิร์คชอปการแสดงบนเวที
             วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561        อบรมครั้งที่ 8: การส่งเพลงไปยังสื่อและการขายเพลงผ่านสตรีมมิ่งต่างๆ

              ติดตามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/tkband