What's On
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม TK young writer 2018: WRITE NOW! ครั้งที่ 1
clock วันพุธที่ 21 มี.ค. 2561

TK-Young-Writer_announce.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม TK young writer 2018: WRITE NOW! ครั้งที่ 1

         หลังจากเปิดให้น้องๆ ที่สนใจการอ่านการเขียนได้สมัครเข้ารวมโครงการ TK young writer 2018: WRITE NOW! มีน้องๆ ส่งงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก หลายคนมีแววน่าสนใจไม่น้อย เราจึงอยากรวบรวมน้องๆ มาฟังการอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสักครั้ง ก่อนที่จะคัดเลือกว่าใครจะได้เป็น 30 คนสุดท้ายที่ได้ไปค่ายนักเขียนครั้งนี้
         การอบรมครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Learning ศูนย์การเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล เวลา 14.00-17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
          น้องๆ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ สามารถร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “คนทำหนังสือ-คนทำคอนเทนต์” โดย ศิวภาค เจียรวนาลี บรรณาธิการนิตยสาร a day และ “พื้นฐานการเขียนเบื้องต้น” โดย เบญจวรรณ แก้วสว่าง นักพิสูจน์อักษรมืออาชีพ พร้อมรับโจทย์สำหรับการเขียนรอบที่ 2 ภายในงานเท่านั้น เช็กชื่อตัวเองแล้วลงปฏิทินไว้ได้เลย แล้วเรามาพบกัน

1. กชกร ศรีพลอย
2. กัณติกา วิชญเมธากุล
3. กันตวัฒน์ ก้องวิญญู
4. การะเกด แซ่ห่าน
5. กิตติภูมิ ใบปก
6. ขนิษฐา ดีเยี่ยม
7. จิดาภา  เจือจันทร์
8. จิราพร จันทะ
9. ฉกาจเกียรติ กังวาลวงษ์
10. ฉลองรัฐ เสือไพฑูรย์
11. ชญานินทร์ ผ่านสำแดง
12. ชญานิศ  วัฒนศิริ
13. ชนาธิป อภิรักษ์นุสิทธิ์
14. ชยานันท์ ทิพยอำนาจ
15. ชลลดา ดวงขวัญ
16. ชวัลวิทย์ วงษ์สุนทร
17. ชีวิน กิตติชรินดา
18. โชติกา สำเร็จผล
19. ญาณินท์ พลรักษ์
20. ณัฐฐาพร เอี๊ยววิจิตรจารุ
21. ณัฐฑริกา ป้องกัน
22. ณัฐธิดา พิทักษ์เมธากุล
23. ณิชา มงคล
24. ณิชาภัทร แช่มทิม
25. ดวิษา คล้ายมุข
26. เต็มสิริ ไชยวานิชผล
27. ทิชามาศ ยิ่งโสภณ
28. ธนวัฒน์ เนียมนิล
29. ธราดล นิมมานประเสริฐ
30. ธัญชนก  ศักดิ์ชัย
31. ธัญญารัตน์  โคตรวันทา
32. ธัญวรัตน์ เสติ
33. ธีร์รัตถ์ โพธิชัยชิน
34. ธีระภัทร สรรค์สร้างกิจ
35. นนทิชา หลิมศิโรรัตน์
36. นภัสมน กุลจิตติรัตน์
37. นภัสมนต์ ศรีนครา
38. นภัสสร จันทร์แก้ว
39. นริษรา เอมโอฐ
40. นรีกานต์ เล้า
41. นิติภูมิ แก้ววิวัฒน์
42. ปกรณ์ นาวาจะ
43. ประภัสสร ทองอร่าม
44. ปวีณ์กร พงษ์มณี
45. ปัน หลั่งน้ำสังข์
46. ปาณิสรา จันทร์เรืองโสภา
47. ปิยนันท์ โพธิ์หมุด
48. ปิยมน พิมพ์ชัย
49. ปีย์มนัส คูตระกูล
50. ปุญชรัสมิ์ อ่างแก้ว
51. ปุณปวีร์    แสนสุข
52. พรพิสุทธิ์ กมลวารินทร์
53. พรภวิษย์ ผ่องใส
54. พรรณภา  แสงยะรักษ์
55. พรรณิภา ฉิมนาค
56. พระทอง เครือเพ็ชร
57. พอเพียง วีรเสนีย์
58. พัชรี จันทร์แรม
59. พันธุ์ทิพา สุขสิริสรณ์
60. พิมพ์ชนก พิชญทวีทรัพย์
61. พิมพ์ทอง มหาบุญปีติ   
62. พิสิษฐ์ ทองรักษา
63. พีระยุทธ สุขสบายเจริญ
64. ภวรัญชน์ พุทธพจน์มงคล
65. ภัคทิรา ทุมตา
66. ภัทรดล วีระชัยณรงค์
67. ภากมล ดาวแสงสว่าง
68. ภารดี ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
69. ภารสา ศิริรักษ์
70. ภาวินี  สุขสว่าง
71. ภาศนีย์ อู่โชตนานันท์
72. มณัญกาญจน์ จิรวัฒนวงศ์สิริ
73. มนัสนรา หาสุณหะ
74. รดา นิ่มกิตติกุล
75. รมิตา ตั้งกุลบริบูรณ์
76. รุจิสา ดีประเสริฐวิทย์
77. วริญา บัวแพ
78. วลัญช์รัช พึ่งปรีชาวัฒนชัย
79. วศิน สุวรรณอักษร
80. ศรันย์ธร พิณวานิช
81. ศศิ ฉันท์พลากร
82. ศศิธร  พันที
83. ศศิธร ตะพัง
84. ศิรภัสสร เอี่ยมนิรัตน์
85. ศิริลักษณ์ เเสวงผล
86. ศิริวรรณ ฝ้ายมงคล
87. ศุภกานต์ รักบำรุงพงศ์
88. ศุภณัฐ  อเนกนำวงศ์
89. ศุภณัฐ วงศ์ชัย
90. ศุภาพิชญ์ หงษ์สวัสดิ์
91. เศรษฐินี หนูชู
92. สมิทธิ์ คูประเสริฐวงศ์
93. สุดารัตน์ นนทภา
94. สุริโย พรมโชติ
95. สุวพัชญ์ จินดาวรเสฏฐ์
96. เสาวลักษณ์ เชื้อคำ
97. หทัยชนก ทองนำ
98. อภิชญา ตรงใจ
99. อภิญญา  รอดชีวิต
100. อรนลิน สรวงประดิษฐ์
101. อรปรียา สิงห์ลอ
102. อรวรรยา มะเสนา
103. อริสรา ธีรจิตต์
104. อัจฉรา คำมะณี
105. อันดา ปัญญามี
106. อันนา ฐิตะฐาน
107. โอฬาร จินดาทองดี