What's On
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Yes I CAN...ไอดอล ความฝัน และสิ่งที่เป็น
clock วันอังคารที่ 06 มี.ค. 2561

Inspired-2018-05-web.jpg

 

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม Yes I CAN...ไอดอล ความฝัน และสิ่งที่เป็น
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 16.00-17.00 น.
1. ผู้ที่มีรายชื่อที่เป็นสมาชิก TK park เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ผู้ที่มีรายชื่อที่ไม่เป็นสมาชิก TK park เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการซื้อบัตรผ่านชั่วคราว 20 บาท + ค่ามัดจำบัตร 50 บาท (สามารถรับเงินค่ามัดจำบัตรคืน 50 บาท เมื่อคืนบัตรผ่านชั่วคราวภายในวันเดียวกัน)
3. แสดงบัตรประชาชน เพื่อลงทะเบียนยืนยันสิทธิ และรับบัตรคิว ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
4. ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เริ่มเรียกคิวตามลำดับ (คิวที่ผ่านไปแล้ว จะถูกรันต่อท้ายแถว)
5. กิจกรรมเริ่มเวลา 16.00 น

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เรียงตามลำดับอักษร)

1. กรธวัช พูพาร์ต
2. กรรชัย สดหอม
3. กฤช ศรีดี
4. กฤตนัย กิจจาประเสริฐ
5. กฤศณัฏฐ์ ศรีสุวรรณ
6. กฤษฎา  สุกสา
7. กฤษฎา ศรีบุญเพ็ง
8. กวิสรา มณีฉาย
9. กษิดิศ คงปาน
10. ก่อกริช แซ่จิว
11. ก้องเกียรติ จิวานันต์
12. ก่อพงษ์ วิริยะนานนท์
13. กัญญาณัฐ ชิ้นศิริ
14. กัณฐลดา จันทภูมิ
15. กัณฐิกา สุประดิษฐ์
16. กันตา จันทร์มณี
17. กันติทัต สะสมผลสวัสดิ์
18. กัมปนาท สุดประเสริฐ
19. กานต์ วัฒนจงกล
20. กิตติพศ ทรรทรานนท์
21. เกษสิริ นครบุรี
22. เกียรติศักดิ์ สุรีย์นิธิกูร
23. เกียรติศักดิ์ อินทร์นอก
24. เขมชาติ กันภัย
25. คุณัชญ์ ปึงเศรษฐกูล
26. คุณานนต์ วงศ์รวิวรรณ
27. จักรพันธุ์ พินิจอักษร
28. จาตุรันต์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
29. จารุวัชร ปาลิโพธิ
30. จิรพัส ธรรมสงเคราะห์
31. จื้อหยวน ทัง
32. เจตพล เซาะจอหอ
33. เจตวัฒน์ คงสมบุตร
34. เจษฎาพร หมีนหวัง
35. เจอิล
36. ฉัตรชนก ทองศรีสุข
37. ชญานนท์ โชติมลทิน
38. ชฎิล อินทร์รักษ์
39. ชนนวรรธ แก้วคำศรี
40. ชนนิกานต์ อรสุทธิกุล
41. ชนภัทร มาสรินทร์
42. ชนัญดรน์ หวังว่องวิทย์
43. ชมกร ศรีจันทร์
44. ชลฐิณี บวรจตุวิช
45. ชลศักษ์  สิงหวิบูลย์
46. ช่อผกา สมร
47. ชาญศักดิ์  บุญทรง
48. ชาตรี กานต์ศศิ
49. ชาติศาสน์ สีสมบา
50. ชานุวัฒน์ ยุธิษยานุวัฒน์
51. ชุฏิสรา การนอก
52. ชุตินันท์ พูลศิลป์
53. โชคชัย บญจพลพิทักษ์
54. ไชโย อรุณเดชาวัฒน์
55. ฌัลล์ชวิศ พิทักษ์กิจรณกร
56. ญาณิศา เจนเจริญวงศ์
57. ฐานันดร บุญเร่งทรัพย์
58. ณพวัฒน์ เนตรนาค
59. ณภัทร สวัสดีมีโชค
60. ณภัทร สุภัควณิช
61. ณัฎฐ์ ย่องหิ้น
62. ณัฐ มั่นยิ่ง
63. ณัฐกานต์ อชพิสิฐ
64. ณัฐชนน ชลวัฒนาธนากร
65. ณัฐดนัย แสงแข
66. ณัฐปคัลภ์  ศิริรัตน์
67. ณัฐพงค์ ถวัลย์ภิยโย
68. ณัฐพงศ์ พิพัฒน์ธนทรัพย์
69. ณัฐพงศ์ สืบพงศ์
70. ณัฐพล มิ่งแม้น
71. ณัฐพล เมฆโสภณ
72. ณัฐพล สุทาวัน
73. ณัฐมน สิทธิพล
74. ณัฐลิดา สำแดงเดช
75. ณัฐวัฒน์ นิ่มละออ
76. ณัฐวุฒิ  เสนะวีณิน
77. ณัฐวุฒิ เจริญศุภนิมิตร
78. ดนัย พิศูจน์
79. ดวงใจ วงษ์รักษ์
80. ดวงพร ปิยวรนนท์
81. ตวงเต็ม มุทธสกุล
82. ตวงรัตน์  สาโถน
83. ตะวัน เกรียงไกรวณิช
84. ไตรสุชน จงวัชรสถิตย์
85. ทัตพิชา จิรกาลสวัสดิ์
86. ทัศน์พล เกษมทรัพย์
87. ทินวุฒิ ลิวานัค
88. ธณกร สุพัฒนโสภณ
89. ธนกฤต จิรวรรณาภรณ์
90. ธนธัช จุฑาพฤฒิกร
91. ธนพล วิสุทธิกุล
92. ธนพันธ์ กุสะรัมย์
93. ธนวัฒน์ อำนาจมงคล
94. ธนวันต์ ตังกบดี
95. ธนศักดิ์ ทอดเสียง
96. ธนากร แสงทิม
97. ธนาคาร จันทร์หอม
98. ธนาธรณ์ คำปลอด
99. ธนาพล อนันตชัยวณิช
100. ธเนศพล สุทธิจิตไพศาล
101. ธรรมศักดิ์ พีระธนะกะล
102. ธัชชัย ปิ่นนราทิพย์
103. ธัญชนก กันธเนตร
104. ธัญภา คงไทย
105. ธัญวรัตม์​ เรืองเดช
106. ธาวิต ศรีชัยกูล
107. ธีธัช ประเสริฐ
108. ธีร์ทัศน์ เจียรธีระกุล
109. ธีรพล สาลี
110. ธีรวัฒน์ พันธ์จูม
111. เธียรรัตน์ หลักทรัพย์
112. นฐสร ประวุฒิ
113. นนทรัตน์ สุวรรณพงศ์
114. นพดล ปิ่นโสภา
115. นพรัตน์ บุญพินิจ
116. นภาพร ทองพิมพ์
117. นรา สวัสดี
118. นฤมินทร์ วีรชาติวัฒนา
119. นวลพร ขันธาโรจน์
120. นัฐพล รจิตภิญโญเลิศ
121. นันท์พิพัฒน์ กลิ่นประทุม
122. น้ำใจ ทองสุข
123. นิติพงศ์  หอวัฒนพาณิชย์
124. นิพัทธ์ อธิคมรังสฤษฏ์
125. นิรวิทย์ โพธิปัญญาศักดิ๋
126. บุรินทร์ แซ่โค้ว
127. ปฏิภาณ ทองอ่วม
128. ปฐมไท จงวัฒนาอุดม
129. ประภาพรรณ วงคำ
130. ปรัชญา อรรถรัตน์ปรีชา
131. ปิยชัย นาคอ่อน
132. ปิยวัตร ศรีชญา
133. ปิยะ สีนวลแล
134. ปิยะการย์ สาลี่
135. พงศธร โฆษิตเสถียรกุล
136. พงศ์ภฤศ เผ่าเจริญ
137. พงศินทร์ พงศ์ภาณุ
138. พงษ์ฐกฤต เอื้อประเสริฐ
139. พชร คุรุเสถียรกุล
140. พชรวรรณ กนกแก้ว
141. พณปภัส เกิดแสง
142. พรภวิษย์ จิตต์ไพโรจน์
143. พรสวรรค์ โพธิเสน
144. พฤกษชาติ นวลแจ่ม
145. พลวัต ชัยเจริญ
146. พลัฏฐ์ เฉลิมวิวัฒน์กิจ
147. พัชร นววงศานันต์
148. พัชริญา เจริญจิตรวัฒนา
149. พัทธ์ สระทองอุ่น
150. พัทธดนย์ จรูญศักดิ์
151. พัทธดนย์ สิงหจันทร์
152. พัทธนันท์ งานเจริญกุล
153. พัทธมน วงศ์นาค
154. พัศรุจย์ แพไชยภูมิ
155. พิจักษณ์ มีประเทศ
156. พิเชษฐ์ เมืองงาว
157. พิธิวัฒน์ ผลจันทร์หลาก
158. พีร์ หล่อวัฒนา
159. พีรวัฒน์ ผดุงชอบ
160. พีรวุฒิ เสนามนตรี
161. พีระพล สีขาว
162. พุทธิพงศ์ แก้วเรือนทอง
163. ไพรธวัช สัมภวะผล
164. ภรภัทร นาคนิมิตรุ่ง
165. ภาณุวัฒน์ เอี่ยมศรี
166. ภานุพงศ์ คงกัลป์
167. ภาวศุภธิ์  คล้ายยวงทอง
168. ภูมิธรรม อำนาจเกียรติกุล
169. มงคล ศุภอําพันวงษ์
170. มนัสสิริ โกวิททวีเกียรติ
171. ยุทธกาน ปัญาเชียว
172. รพิภัทร์ บุญลือ
173. รวิพล วุฒิวงศ์เสรี
174. รัชชานนท์ ตรีวิจิตรไพศาล
175. รัชพงศ์ ศิริลักษณ์
176. ราวแข พรหมแพทย์
177. เลิศพงศ์ เกรียงกรกฏ
178. วทัญญู ฉางแก้ว
179. วรนนท์  เอ่งฉ้วน
180. วรพล เหลืองนภาเลิศ
181. วรพันธ์  ศิริพันธ์
182. วริศ มูเนาวาเราะห์
183. วริษฐา เกี่ยวฝั้น
184. วสันต์ หมู่พยัคฆ์
185. วัชรพงศ์ พงศ์สุทธิศรัทธา
186. วัชรศักดิ์ ศิริเสรีวรรณ
187. วัสธร เรืองจิระอุไร
188. วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
189. วิชยุต สุถิรนาถ
190. วิชยุตม์ ใบเงิน
191. วิธวิทย์ สินทรัพย์
192. วิมุตติ อาวสกุลสุทธิ
193. วิรารัตน์ วัฒนา
194. วิษณุ รัตนชัยพล
195. วีรพงศ์ เลิศธนพิชญ์
196. วีระ​ยุทธ์​ ปินะสา
197. ศรัณย์ ฉัตรชัยรุ่งเรือง
198. ศรุต ศุภมงคล
199. ศักดิ์สิทธิ์ สุขชัยศรี
200. ศันสนีย์ สุวรรณฉวี
201. ศิวกร ศรีธัญรัตน์
202. ศิวนนท์ สรรพสิทธิ์
203. ศุภชัย ภูรินทนาวุธ
204. ศุภณัฐ นิลยี่เรือ
205. ศุภณัฐ เปลี่ยนสี
206. ศุภณัฐ พัวพันปัญโญภาส
207. ศุภวัฒน์ อักขราษา
208. สกล สุทธิภาค
209. สกุล วิธีสอน
210. สร ตันสุธัญลักษณ์
211. สหชาติ งามแสง
212. สิรภพ สุภัคำ
213. สิรภัทร สุกใส
214. สิริ เอี่ยมศิราโรจน์
215. สิริกานต์ สว่างศรีงาม
216. สิรินยา แก้วมณี
217. สืบสกุล รวีกานต์
218. สุทธิรักษ์ คำวงศ์
219. สุทิวัส ตัณฑ์ไพบูลย์
220. สุภชัย  จิตรัตน์
221. สุภัสษร อาจแหวกสินธุ์
222. สุรพัศ วงศ์จงใจหาญ
223. สุรศักดิ์ หนูวงศ์
224. สุรัชพล มณีท่าโพธิ์
225. สุรัตน์ จิตคนึงโชติ
226. หัสนัย สุวรรณรัตน์
227. อนวัช อรรถจินดา
228. อนวัชร ดีนอก
229. อภิลักษณ์ ธัญประทีป
230. อภิวัฒน์  จันทร์เรือง
231. อภิวัตต์ ประทีปวัฒนาสถิต
232. อภิสิทธิ์ ทับทิมศรี
233. อภิสิทธิ์ เพ่งสุวรรณ
234. อรรถพล ทิพากรโรจนกิจ
235. อริยะ ตั้งสุนทรธรรม
236. อัจนา ศิวะเดชาเทพ
237. อัษฏางค์ กาญจนกูล
238. อัสรี เกตสมัน
239. อานนท์ สมัยสงค์
240. โอมอนันต์ เพ็ญศิริพันธุ์
241. kasemsak choeithong
242. Kittipitch Kesisamang
243. Nutthakorn Thaveeraksa
244. Pawee Manee-in
245. Peangtep saeheng
246. Raweephat Pimkheaw
247. Ronnarit Maneephan
248. SUTTHINUCH TIENSAWAD
249. Teerapot Wiriyakraikul
250. Thananan Warasittikul