What's On
ปันเสียง
clock วันอาทิตย์ที่ 01 ก.ค. 2561

share-sound_655x315px.jpg

มาแบ่งปันความสุขในการอ่าน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหนังสือดี
ให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็นกับโครงการ "ปันเสียง"

อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนทุกท่านมาอาสา "ปันเสียง" จับคู่ส่งต่อความสุขที่ได้รับจากหนังสือด้วยการร่วมกันสร้างหนังสือเสียง เพียงหนึ่งเสียงของคุณสามารถส่งต่อความรู้ ความสุขให้กับเพื่อนๆ ได้อีกมายมาย มาร่วมเป็นอาสา "ปันเสียง" เรียนรู้การใช้โปรแกรมสร้างหนังสือเสียง พร้อมพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง

กิจกรรมอบรมอาสา "ปันเสียง" 

 • ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
 • ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
 • ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
 • ครั้งที่ 4 : วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
 • ครั้งที่ 5 : วันเสาร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
 • ครั้งที่ 6 : วันเสาร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
 • ครั้งที่ 7 : วันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
 • ครั้งที่ 8 : วันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
 • ครั้งที่ 9 : วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

ลงทะเบียนร่วมเป็นอาสา "ปันเสียง" เดือนมิถุนายน 2561 :  https://goo.gl/forms/s8arMSmD8UiuAyFu1

คุณสมบัติอาสา "ปันเสียง"

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 16  ปีขึ้นไป และมาเป็นคู่
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้
 • ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 2 วัน
 • สามารถร่วม "ปันเสียง" เพื่อผลิตหนังสือเสียงภายหลังจากจบเวิร์คช็อปแล้วอย่างน้อย 1 เล่ม 
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
 • หลังจากลงทะเบียนแล้วทีมงานอาสาปันเสียงจะติดต่อกลับทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมต่อไป

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 257 4300 ต่อ 136, 307