What's On
สนุกอ่าน สนุกคิด กับ Kid’s Room
clock วันเสาร์ที่ 04 พ.ย. 2560

Kidroom-NOV60-655x315.jpg

เพราะการเรียนรู้ของเด็กๆ ต้องอาศัยฐานความพร้อมของสมองเป็นสำคัญ การได้สำรวจเรียนรู้ ลงมือทำด้วยตัวเอง ทำให้สมองพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ได้แบบไม่สิ้นสุด “สนุกอ่าน สนุกคิด กับ Kid’s Room” สำหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2-6 ปี ห้อง Kid’s Room ทุกวัน เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
สนุกอ่าน สนุกคิด : ประดิษฐ์สนุก ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 17.00 น.

วันเสาร์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560:
Special Time กิจกรรมสร้างสรรค์เสริมทักษะและไหวพริบ โดยนักศึกษาฝึกงานบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

วันเสาร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560:
Special Time กิจกรรมโดยนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

วันเสาร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560:
ประดิษฐ์สนุก มังกรน้อยพ่นไฟ และ นิทานหรรษา เรื่อง มังกรน้อยผู้พิทักษ์

วันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560:
Special Time กิจกรรมสร้างสรรค์เสริมทักษะและไหวพริบ โดยนักศึกษาฝึกงานบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม