What's On
เรียนรู้การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น
clock วันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค. 2560

PS_655x315px.jpg

เรียนรู้การจัดการเบื้องต้นด้วย Photoshop เพื่อให้เข้าใจโปรแกรมการใช้งานในส่วนต่างๆ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน หรือชีวิตประจำวันได้จริง

  • วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560     เรียนรู้การตัดภาพบุคคลออกจากฉากหลัง
  • วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560   เรียนรู้การสร้างภาพแบบพาโนรามา
  • วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560   ทบทวน – สร้างชิ้นงานจาก Photoshop

สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ค่าลงทะเบียน : ไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะสมาชิก TK park)

ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3, 17, 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์