What's On
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
clock วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค. 2560

Untitled design (7).png

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๒

กรุงเทพฯ และภาคกลาง
ระดับอายุ 4-6 ปี

 • ด.ช. วรกรผาสุขพันธุ์ (บันโจ)
 • ด.ช. ชลนรินทร์บรรจงกิจ (ปั้นสุข)
 • ด.ช. ปัญญาโชติปริญญาธนกุล (นอธ)
 • ด.ช. กิตตินันท์จันทร์แดง (โอม)
 • ด.ช. ณัฐนันท์คงนวล (ปูเป้)
 • ด.ญ. ณภัทรเหมือนแท้ (แอ้นท์)
 • ด.ญ. ธฤญรักธรรมานนท์ (ธฤญ)
 • ด.ญ. พีซบุพพานนท์ (พีซ)
 • ด.ญ. นภัทรรุ่งโรจันทร์ (น้ำว้า)
 • ด.ญ. พรนรินทร์บรรจงประเสริฐ (เบลล์)
 • ด.ญ. สิริสุโฆสิต (ซีซี)
 • ด.ญ. ปองขวัญบุญบรรลุ (ซันซัน)
 • ด.ญ. ปัณณวีร์อ่อนพันธ์ (กระติ๊บ)
 • ด.ญ. ณธิดาเพิ่มพูลสวัสดิ์ (ณดา)

ระดับอายุ 6-9 ปี

 • ด.ช. ภูริตจงจิระวงศา (พูม)
 • ด.ช. พนธกรชื่นบาน (ภู)
 • ด.ช. รัชชานนท์สมบูรณ์ศักดิ์ (เมฆ)
 • ด.ญ. ภัทรศยารักษ์ณรงค์ (กวางตุ้ง)
 • ด.ญ. ณัฐนันท์ศักดิ์ไพศาล (วันใส)
 • ด.ญ. เพ็ญพิชชาภาปุริเกษม (ออร์แกน)
 • ด.ญ. พิชญาขจรจิตนนท์ (เมษา)
 • ด.ญ. สิปโปทัยรัตนตั้งตระกูล (โปโป)
 • ด.ญ. ธนัชชาเตชะพรสิน (เป็กกี้)
 • ด.ญ. กุลจิราจันแพง (มีตังค์)
 • ด.ญ. ธรัลหทัยสุทธิศักดิ์โรจน์ (วุ้น)
 • ด.ญ. อิสรีย์วิรุณรัตนศิริ (ไอติม)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับอายุ 4-6 ปี

 • ด.ญ. เตชิตา คำภา (เชบาย)
 • ด.ช. วันพรรษน์ ปาลศรี (โกโก้)
 • ด.ญ. สุวพิชญ์ เกษมสุข (ข้าวหอม)

ระดับอายุ 6-9 ปี

 • ด.ช. ภวิศ ปริวัฒนศักดิ์ (สมาร์ท)
 • ด.ญ. ณัชชา ขันติกุล (คะน้า)
 • ด.ญ. ปทิตตา อังคณากรณ์ (คุณนาย)
 • ด.ญ. กัญญาณัฐ มานะศรี (โดนัท)

ภาคใต้
ระดับอายุ 4-6 ปี

 • ด.ญ. ลภัสรดา เผ่าพิศุทธิ์ (พอใจ)
 • ด.ญ. ปพิชญา วณิชชากรพงศ์ (ฟรุ๊ตตี้)
 • ด.ช. พิชชากร โกกิละวาที (ไบต์)

ระดับอายุ 6-9 ปี

 • ด.ญ. เปรมาพัชร์ ศรีสินรุ่งเรือง (เม่ยเม่ย)
 • ด.ช. นิมรอน หมาดโหยด (นิมรอน)
 • ด.ญ. อรนภัค ทสภานนท์ (ถิง ถิง)

หมายเหตุ

 1. การประกาศรายชื่อไม่ได้เรียงตามลำดับใดๆ
 2. ผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (เฉพาะกรุงเทพมหานครและภาคกลาง) ต้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกฎกติกาและเงื่อนไข (Orientation) ของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 8 มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
 3. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันที่เข้าร่วม Orientation (วันที่ 30 ก.ค. 60)
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อหรือแม่ที่มาในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศและเป็นผู้รับเงินรางวัลแทนเด็ก
  - สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่เป็นชื่อเด็ก (มีการระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง)
  - สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) ของเด็ก
  - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อถ้ามีการเปลี่ยนชื่อทั้งของเด็กและผู้ปกครองที่รับเงินแทนเด็ก
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ไม่สามารถเปิดเผยคะแนนใดๆได้ทั้งสิ้น
 5. ทางโครงการฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและระเบียบการต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

วันประกวดรอบชิงชนะเลิศ

 • ระดับอายุ 4 – 6 ปี  : วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560
 • ระดับอายุ  6 – 9 ปี  : วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560

เวลาลงทะเบียน

 • ลงทะเบียน : เวลา 12.00 น. – 12.30 น.
 • เริ่มการประกวด : เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

หมายเหตุ : ลำดับการประกวด ใช้วิธีจับสลาก ณ จุดลงทะเบียน

สถานที่

ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่รับเงินรางวัลแทนเด็ก
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่เป็นชื่อเด็ก (มีการระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง)
 • สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) ของเด็ก
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อทั้งผู้ปกครองที่รับเงินและเด็ก
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์ที่มีชื่อบัญชีตรงกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่รับเงินรางวัลแทนเด็ก) 

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ (ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4-6 ปี และ 6-9 ปี)

 • รางวัลชนะเลิศ: ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท เกียรติบัตร ของที่ระลึก
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 : ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท เกียรติบัตร ของที่ระลึก
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 : ได้รับทุนการศึกษา 8,000 บาท เกียรติบัตร ของที่ระลึก
 • ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทุกคน : ได้รางวัลชมเชยยอดเยี่ยม โดยรับทุนการศึกษา 1,000 บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก 

เงื่อนไขสำหรับผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ

 1. ต้องแต่งกายชุดนักเรียนในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ
 2. ต้องมีรายชื่อตรงกับใบสมัคร มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ และไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนผู้เข้าประกวด ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. ต้องเข้าร่วมการประกวดในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากไม่สามารถมาประกวดในวันและเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือเป็นการสละสิทธิ์ 
 4. ต้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กฎ กติกา และเงื่อนไข (Orientation) ของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ (เฉพาะตัวแทนของกรุงเทพฯ และภาคกลาง )
 5. ต้องรับทราบ กฏเกณฑ์ กติกา และเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ไม่สามารถเปิดเผยคะแนนใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 7. ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และระเบียบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า