What's On
โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๒
clock วันเสาร์ที่ 01 ก.ค. 2560

mother-care_655x315px.jpg

การประกวดรอบคัดเลือก

วันและเวลาจัดประกวดรอบคัดเลือก

1. กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง
- วันที่ 1-2 , 8-9 และ 15-16 กรกฎาคม 2560 (วันเสาร์-อาทิตย์) : ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 (ดูแผนที่คลิกที่นี่)

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 (วันเสาร์ - อาทิตย์) : ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (ดูแผนที่คลิกที่นี่)

3. ภาคใต้ : จังหวัดสงขลา
- วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 (วันเสาร์-อาทิตย์) : ณ ห้องประชุมพหุปัญญา โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) อ.หาดใหญ่ (ดูแผนที่คลิกที่นี่)

4. ภาคเหนือ : จ.เชียงใหม่
- วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 (วันเสาร์-อาทิตย์) : ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (ดูแผนที่คลิกที่นี่)

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งยืนวัน เวลา และสถานที่ แก่ผู้เข้าประกวดเป็นรายบุคคลประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนวันประกวด 

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด
1. ผู้ประกวดต้องแต่งกายชุดนักเรียนในวันประกวดรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ
2. ผู้ประกวดต้องมีรายชื่อตรงกับใบสมัครเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวด และไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนผู้เข้าประกวด ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. ผู้ประกวดต้องเข้าประกวดในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากไม่สามารถมาประกวดในวันและเวลา ที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ (กรณีมีเหตุขัดข้อง คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นกรณีไป)
4. ผู้ประกวดที่ผ่านเข้่ารอบชิงชนะเลิศ ต้องเข้ารับฟังการชี้แจง กฎ กติกา และเงื่อนไข (Orientation) ของการประกวดรอบชิงชนะเลิศ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การประกวดรอบชิงชนะเลิศ
5. ผู้ที่สมัครร่วมโครงการฯ ต้องรับทราบ กฏเกณฑ์ กติกา และเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และเป็นการลงคะแนนในทางลับ ไม่ว่ากรณีใดๆ
7. ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และระเบียบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสิน

NooNoi-Rule.jpg

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-241-8000 ต่อ 212, 214, 215 หรือ 085-931-0404
www.motherandcare.in.th, www.facebook.com/motherandcare
www.tkpark.or.th, www.facebook.com/tkparkclub
อีเมล : motherandcare@hotmail.com