What's On
เรียนรู้การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น
clock วันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย. 2560

PS_655x315px.jpg

เปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่สนใจโปรแกรม Photoshop cs6 มาร่วมเรียนรู้ขั้นตอนเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจโปรแกรมการใช้งานในส่วนต่างๆ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน หรือชีวิตประจำวันได้จริง

  • วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เรียนรู้การจัดการข้อความ
  • วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เรียนรู้การใช้งานฟิลเตอร์
  • วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 สร้างชิ้นงานจาก Photoshop

สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ค่าลงทะเบียน : สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302