What's On
การใช้งาน Photoshop CS6 เบื้องต้น
clock วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค. 2560

PS_655x315px.jpg

เรียนรู้การจัดการเบื้องต้นด้วย Photoshop CS6 เพื่อให้เข้าใจโปรแกรมการใช้งานในส่วนต่างๆ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน หรือชีวิตประจำวันได้จริง

  • วันพฤหัสบดีที่  4 พฤษภาคม 2560    เรียนรู้จักการใช้งานสีและเลือกใช้สี
  • วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560    เรียนรู้การปรับแต่งความสว่างและสีให้ภาพถ่าย
  • วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560    เรียนรู้การรีทัชและปรับปรุงภาพถ่าย

สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ค่าลงทะเบียน: ไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะสมาชิก TK park)

ทุกวันพฤหัสบดีที่ 4, 18, 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302