What's On
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม TK Young Writer 2017
clock วันพฤหัสบดีที่ 04 พ.ค. 2560

Tk-young-writer_announce.jpg

รายชื่อผู้เข้าอบรม
โครงการ TK Young Writer 2017


          1. กชนิภา มั่นสัมฤทธิ์
          2. กนกกาญจน์ ประกอบปราณ
          3. ก้องภพ พงษ์นุช
          4. กานต์พิชชา จันทร์อำนวยชัย
          5. กิตติพงศ์ ลัดดากรพันธุ์  
          6. คริสติยา เจียรวัติวงศ์
          7. จิรัชญา ชัยชุมขุน
          8. ชนกันต วิทยศักดิ์พันธุ์
          9. ชนิสรา มณีศรี
          10. ณัฐชนน ธัญญศรี
          11. ณัฐชา ตังวัชรินทร์
          12. ณัฐธิดา แก้วก่ำ
          13. ณัฐวิภา วงศ์ใหญ่
          14. ดวงกมล พวงทอง
          15. ทิพย์ธัญญา นิ่มอนงค์
          16. ไท วัฒนา
          17. ธฤดี ศรีมั่น
          18. ธัญชนก  ศักดิ์ชัย  
          19. ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล
          20. ธีรนาฏ  ลาวัลแก้ว
          21. นันทิตา ธารัตชน
          22. ปรัชวิชญ์ บุญยะวันตัง
          23. ปาณิศา แสงชัยสุคนธ์กิจ
          24. พชร์ โพธิ์พุ่ม
          25. พิมพ์รำไพ วงศ์นาค
          26. เพชร สุขพลัม
          27. ภพกมล บุญยะผลานันท์
          28. ภูริช  ศรีสุเพชรกุล
          29. มนิดา แก้วมณี  
          30. รัชนี สังข์แก้ว
          31. รุจิดา จิตะพันธ์กุล
          32. วิสุทธาพร ทรัพย์ประเสริฐ
          33. ศศิวิมล  เวียงดี
          34. ศิรินภา  นรินทร์
          35. ศิริลักษณ์ แสวงผล
          36. สุภาพรรณ มะเทวิน
          37. สิรภัทร ศรีสันต์
          38. สุธาสินี สุขโข

          นัดหมายวันแรกพบ (ปฐมนิเทศ) ค่าย TK Young Writer 2017 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park เวลา 13.00-16.00 น.
          สิ่งที่น้องๆ ต้องเตรียมมา ได้แก่
          1. บัตรประจำตัวประชาชน
          2. หนังสือที่ตนเองชื่นชอบ 1 เล่ม ใช้ร่วมกิจกรรมแนะนำตนเอง
          3. เงินสดจำนวน 800 บาท (เงินมัดจำเข้าร่วมค่าย)**
          ** เงินมัดจำ จะคืนให้น้องๆ ในเช้าวันแรกของการเข้าร่วมค่ายทันที (วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ทันที หรือวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 สำหรับน้องบางคนที่แจ้งหมายเหตุไว้กับทีมงานแล้ว) ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมค่าย แต่วันจริงไม่สามารถมาเข้าร่วมค่ายได้ เนื่องจากตลอดการเข้าค่าย ไม่มีค่ายใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม จึงขอความร่วมมือในการมาเข้าร่วมค่ายอย่างพร้อมเพรียง

กำหนดการ TK แจ้งเกิดด้านวรรณกรรม (TK Young Writer 2017)
“เขียนไปทำไม”

กำหนดการวันปฐมนิเทศโครงการ TK Young Writer 2017
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

13.00 น.        ลงทะเบียน
13.30 น.        แนะนำตัวด้วยหนังสือเล่นโปรด พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
14.30 น.        แบ่งกลุ่มตามแนวทางที่น้องๆ สนใจ โดยแบ่งเป็น กลุ่มบทสัมภาษณ์, กลุ่มบทความ และกลุ่มวรรณกรรม พร้อมพูดคุย ถาม-ตอบ กับบรรณาธิการเฉพาะทาง 3 ท่าน
15.45 น.        แจ้งกำหนดการและรายละเอียดเกี่ยวกับค่ายในวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2560
16.00 น.        เสร็จสิ้นการอบรมในวันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม 2560

กำหนดการวันเข้าค่ายโครงการ TK Young Writer 2017
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 – วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560  
ณ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
08.00 น.        รวมพล ณ บริเวณด้านหน้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
09.00 น.        ออกเดินทางด้วยรถบัส
12.00 น.        ถึง เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท พร้อมพักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.        อบรมหัวข้อ “จากใจพิสูจน์อักษรและอาร์ตไดฯ”  โดย  เบญจวรรณ แก้วสว่าง และกีรติ เงินมี
14.00 น.        อบรมหัวข้อ “แต่งเรื่อง เรื่องแต่ง”  โดย ปองวุฒิ รุจิระชาคร
15.15 น.        อบรมหัวข้อ “นักเขียนออนไลน์เขียนอย่างไร” โดย นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
16.30 น.        แบ่งกลุ่มคุยงาน
18.00 น.        รับประทานอาหารเย็น
19.00 น.        แบ่งกลุ่มคุยงานและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
09.00 น.        รับประทานอาหารเช้า
09.45 น.        ลงทะเบียน
10.00 น.        อบรมหัวข้อ “นิตยสาร และวงการหนังสือวันนี้”  โดย  วิภว์ บูรพาเดชะ และ จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
12.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.        อบรมหัวข้อ “การสัมภาษณ์คืออะไร”  โดย  จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
14.00 น.        แบ่งกลุ่มทัศนศึกษา
                    - อุทยาน ร.2
                    - โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์  
                    - ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ
                    - ค่ายบางกุ้งและวัดบางกุ้ง
                    - พิพิธภัณฑ์ขนมไทย
19.00 น.        แบ่งกลุ่มคุยงาน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
09.00 น.          รับประทานอาหารเช้า
09.45 น.          ลงทะเบียน
10.00 น.          อบรมหัวข้อ “อยากมีหนังสือสักเล่ม ต้องทำอย่างไร”  โดย  วิภว์ บูรพาเดชะ และ จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
11.00 น.          อบรมหัวข้อ “โจทย์ของเรา โจทย์ของเขา : การทำหนังสือให้คนอื่น”  โดย ณัฐจรัส เองมหัสสกุล และ กฤชเทพ ศรศิลป์
12.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.          แบ่งกลุ่มทำงาน
18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น    
19.00 น.          คุยงานและพักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
09.00 น.          รับประทานอาหารเช้า
10.00 น.          ลงทะเบียน
10.30 น.          น้องๆนำเสนอผลงานกลุ่ม พร้อมพี่ๆ นักเขียน คอมเมนต์ผลงานหนังสือของน้องๆ ทั้ง 3 เล่ม พร้อมเปิดโอกาสให้น้องถามคำถามตามสะดวก
12.30 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.          เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ