What's On
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ TK band 8
clock วันพุธที่ 03 พ.ค. 2560
TK-band-8.jpg

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ TK band 8 : คนดนตรีรุ่นใหม่ แจ้งเกิดได้ด้วยตัวเอง
ดูกำหนดการอบรมได้ที่ : กำหนดการอบรมโครงการ TK band 8
 
1. นาย กรมินทร์ คงรอด
2. นาย กฤษณพล โพธิ์ศรี
3. นาย จิรเดช จินดาศิริ
4. นาย จิรัฏฐ์ สิทธิมนต์อำนวย
5. นาย เจษฎา ทวีศรี
6. นาย ชลธี สวัสดิ์หลง 
7. นาย ชลพิทักษ์ เคร่งครัด
8. นางสาว ชวิศ นีละไพจิตร
9. นาย ชัยกร กงกุล
10. นาย ชานนท์ เทศโรงทอง
11. นาย ชุลิตา ชัยสุรินทร์
12. นาย ฐนกร จุนพึ่งพระเกียรติ์
13. นาย ณัฐวัฒน์ ทองพวง
14. นาย ณัฐสิทธิ์ ตูพานิช 
15. นาย ดวิทย์ เตรียมรักตกุล
16. นาย ตะวัน เกรียงไกรวณิช
17. นาย เตวิชช์ กษณามระ
18. นาย ธนบัติ รักษนาเวศ
19. นาย ธนบูรณ์ ทรงจิตสมบูรณ์
20. นาย ธัชพล ปานนพภา
21. นาย ธิปพนธ์ ชำนาญชล
22. นาย นนทกานต์ ประเสริฐกุล
23. นาย นนท์ธวัช จุ้ยประเสริฐ 
24. นาย นรุตม์ จุฑาศานต์ 
25. นาย นวพล ยาสุกแสง
26. นาย นิธิศ แสนตรง
27. นาย นิรวิทย์ นิวรณุสิต
28. นาย นิรัตศัย อินกลิ่นพันธุ์
29. นาย บรรหาญ รุ่งฤดีสมบัติกิจ
30. นาย บุญฤทธิ์ กรุษฉํ่า
31. นาย ปฐวีกานต์ ศิลป์สาคร
32. นาย ปรัชญ์ ปานพลอย
33. นาย พร้อมพิชชา เหลี่ยมมงคลกุล
34. นาย พริษฐ์ พิทักษ์หิรัญพงศ์
35. นาย พิชเยนทร์ อุไรไพรวัน
36. นางสาว พิทิต แสนอินทร์
37. นาย ภัคสิน ศิริสกาวกุล
38. นาย ภาคภูมิ แหทอง
39. นางสาว เรณุกา วงษ์ศิริ
40. นาย วรพัทธ์ การะเกตุ
41. นาย วัชรพงศ์ ตันเต๊ก
42. นาย วิชชุดา ปิ่นทอง
43. นาย วีรากร แก้วกังวาล
44. นาย ศรัณย์ พรอรุณธรรม 
45. นาย ศรัณยู ชลหาญ
46. นาย สหธรรม เมฆแดง
47. นาย สัณหกร ท้าวฬา
48. นางสาว สุพิชชา เคหาสุข
49. นาย อดิรุจ พีรวัฒน์
50. นาย อดิศร อภัยดุสิต
51. นาย อธิป สิขิวัฒน์
52. นางสาว อภิวัฒน์ วสุวานิช 
53. นาย อลงกรณ์ ศรีเมืองธน
54. นาย พชรกฤษณ์ โตอิ้ม