What's On
TK Reading Club ตอน ลับแล, แก่งคอย
clock วันเสาร์ที่ 08 เม.ย. 2560
ReadingClub-APR60-655x315.jpg

ลับแล, แก่งคอย” วรรณกรรมซีไรต์ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตสามชั่วอายุคนของชีวิตสามัญชนจำนวนมากในสังคมไทยที่วนเวียนอยู่ในวัฒนธรรม สังคม ความเชื่อที่สืบทอดกันมา และแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้น สะท้อนชีวิตทั้งด้านดีและเลวของมนุษย์ การตัดสินถูกผิดของคนในสังคม

พบกับเจ้าของผลงาน คุณอุทิศ เหมะมูล พร้อมวิทยากรรับเชิญพิเศษ กิตติพล สรัคคานนท์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ 1001 ราตรี ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ห้องมินิเธียเตอร์ 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
เพราะการอ่านไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราเรียน...