What's On
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม TK Young Writer 2017 รอบที่ 1
clock วันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค. 2560

Tk-young-writer_name.jpg

  

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมครั้งที่ 1 

         อบรมครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 หัวข้อ “เขาเขียนกันไปทำไม” โดย คุณกตัญญู สว่างศรี และ คุณวิภว์ บูรพาเดชะ   เวลา 16.00 น. – 18.00 น.ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park

1    กชนิภา มั่นสัมฤทธิ์
2   กนกกาญจน์ ประกอบปราณ
3    กมลทิพย์   แซ่โง้ว
4    ก้องภพ พงษ์นุช
5    กานต์พิชชา จันทร์อำนวยชัย
6    กิตติพงศ์ ลัดดากรพันธุ์  
7    คริสติยา เจียรวัติวงศ์
8    จิรัชญา ชัยชุมขุน
9    จารุวรรณ  คงประศกร์
10    ชนกันต วิทยศักดิ์พันธุ์
11    ชนิสรา มณีศรี
12    ชลธร อนันตเศรษฐ
13    ณัฏฐ์ ตั้งชลทิพย์
14    ณัฐชนน ธัญญศรี
15    ณัฐชา ตังวัชรินทร์
16    ณัฐธิดา แก้วก่ำ
17    ณัฐนิฌา ทัพเสนีย์
18    ณัฐวิภา วงศ์ใหญ่
19    ดวงกมล พวงทอง
20    ทิพย์ธัญญา นิ่มอนงค์
21    ไท วัฒนา
22    ธฤดี ศรีมั่น
23    ธัญชนก  ศักดิ์ชัย  
24    ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล
25    ธีรนาฏ  ลาวัลแก้ว
26    นันทิตา ธารัตชน
27    ปรัชวิชญ์ บุญยะวันตัง
28    ปาณิศา แสงชัยสุคนธ์กิจ
29    ปานิศา สิทธิสวัสดิ์สกุล
30    พชร์ โพธิ์พุ่ม
31    พรรณรินทร์ แผนสมบูรณ์
32    พัชรี จันทร์แรม
33    พิมพ์รำไพ วงศ์นาค
34    พิราวรรณ ชวนชิด
35    เพชร สุขพลัม
36    ภพกมล บุญยะผลานันท์
37    ภูริช  ศรีสุเพชรกุล
38    มนิดา แก้วมณี  
39    รัชนก  ครามสระน้อย
40    รัชนี สังข์แก้ว
41    รุจิดา จิตะพันธ์กุล
42    วรัญญา จันทร์โฮง
43    วิสุทธาพร ทรัพย์ประเสริฐ
44    ศศิวิมล  เวียงดี
45    ศิรินภา  นรินทร์
46    ศิริลักษณ์ แสวงผล
47    ศุภิสรา ศิริเดชานนท์
48    สกุณทิพ ชิดสูงเนิน
49    สภุาพรรณ มะเทวิน
50    สิรภัทร ศรีสันต์
51    สุธาสินี สุขโข
52    อภิสรา ห่อไพศาล
53    อมรรัตน์ ช่องสว่าง
54    อลิษา ลิ้มไพบูลย์
55    smiandleplay

 

กำหนดการ TK แจ้งเกิดด้านวรรณกรรม (TK Young Writer 2017)
“เขียนไปทำไม”


กำหนดการการอบรมโครงการ TK Young Writer 2017
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. – 18.00 น.
16.00 น.        ลงทะเบียน
16.30 น.        พูดคุย แนะนำตัวพี่ๆ นักเขียนมืออาชีพ ได้แก่ กตัญญู สว่างศรี และ วิภว์ บูรพาเดชะ ร่วมด้วย กอง บ.ก. นิตยสาร happening โดยจะพูดคุยกันเรื่อง “เขาเขียนกันไปทำไม”    
17.30 น.        สอบถามพูดคุยกับพี่ๆ นักเขียน
18.00 น.        เสร็จสิ้นการอบรมในวันอาทิตย์ที่  26  มีนาคม 2560

กำหนดการวันปฐมนิเทศโครงการ TK Young Writer 2017
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
13.00 น.        ลงทะเบียน
13.30 น.        แนะนำตัวด้วยหนังสือเล่นโปรด พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
14.30 น.        แบ่งกลุ่มตามแนวทางที่น้องๆ สนใจ โดยแบ่งเป็น กลุ่มบทสัมภาษณ์, กลุ่มบทความ และกลุ่มวรรณกรรม พร้อมพูดคุย ถาม-ตอบ กับบรรณาธิการเฉพาะทาง 3 ท่าน
15.45 น.        แจ้งกำหนดการและรายละเอียดเกี่ยวกับค่ายในวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2560
16.00 น.        เสร็จสิ้นการอบรมในวันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม 2560

กำหนดการวันเข้าค่ายโครงการ TK Young Writer 2017
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 – วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560  
ณ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
08.00 น.        รวมพล ณ บริเวณด้านหน้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
09.00 น.        ออกเดินทางด้วยรถบัส
12.00 น.        ถึง เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท พร้อมพักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.        อบรมหัวข้อ “จากใจพิสูจน์อักษรและอาร์ตไดฯ”  โดย  เบญจวรรณ แก้วสว่าง และกีรติ เงินมี
14.00 น.        อบรมหัวข้อ “แต่งเรื่อง เรื่องแต่ง”  โดย ปองวุฒิ รุจิระชาคร
15.15 น.        อบรมหัวข้อ “นักเขียนออนไลน์เขียนอย่างไร” โดย นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
16.30 น.        แบ่งกลุ่มคุยงาน
18.00 น.        รับประทานอาหารเย็น
19.00 น.        แบ่งกลุ่มคุยงานและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
09.00 น.        รับประทานอาหารเช้า
09.45 น.        ลงทะเบียน
10.00 น.        อบรมหัวข้อ “นิตยสาร และวงการหนังสือวันนี้”  โดย  วิภว์ บูรพาเดชะ และ จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
12.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.        อบรมหัวข้อ “การสัมภาษณ์คืออะไร”  โดย  จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
14.00 น.        แบ่งกลุ่มทัศนศึกษา
                    - อุทยาน ร.2
                    - โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์  
                    - ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ
                    - ค่ายบางกุ้งและวัดบางกุ้ง
                    - พิพิธภัณฑ์ขนมไทย
19.00 น.        แบ่งกลุ่มคุยงาน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
09.00 น.          รับประทานอาหารเช้า
09.45 น.          ลงทะเบียน
10.00 น.          อบรมหัวข้อ “อยากมีหนังสือสักเล่ม ต้องทำอย่างไร”  โดย  วิภว์ บูรพาเดชะ และ จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
11.00 น.          อบรมหัวข้อ “โจทย์ของเรา โจทย์ของเขา : การทำหนังสือให้คนอื่น”  โดย ณัฐจรัส เองมหัสสกุล และ กฤชเทพ ศรศิลป์
12.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.          แบ่งกลุ่มทำงาน
18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น    
19.00 น.          คุยงานและพักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
09.00 น.          รับประทานอาหารเช้า
10.00 น.          ลงทะเบียน
10.30 น.          น้องๆนำเสนอผลงานกลุ่ม พร้อมพี่ๆ นักเขียน คอมเมนต์ผลงานหนังสือของน้องๆ ทั้ง 3 เล่ม พร้อมเปิดโอกาสให้น้องถามคำถามตามสะดวก
12.30 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.          เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ