What's On
Librarian Space ตอน Copyright
clock วันเสาร์ที่ 17 ก.ย. 2559

copyright_655x315px.jpg

Librarian Space
พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะ สำหรับเพื่อนบรรณารักษ์

Librarian Space ตอน Copyright

ร่วมไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในปัจจุบัน อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ อยากรู้คำตอบ มาร่วมฟังเสวนาดีมีประโยชน์ “Librarian Space ตอน Copyright” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รู้และเข้าใจกฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล พร้อมอธิบายทุกข้อสงสัยกับสิ่งที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ Learning Auditorium อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่ง โทร 02-257-4300 ต่อ 113, 114