What's On
เปิดสอนการใช้งาน TK Application
clock วันพุธที่ 07 ก.ย. 2559

TKapp_655x315px.jpg

เพลิดเพลินไปกับสาระอันเป็นประโยชน์ TK Application สนุกเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนเมื่อครั้งอดีตกาลที่เคยอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย นำเสนอเรื่องราวความเป็นอยู่ของคนในสมัยอดีตตั้งแต่แรกจนจบ ซึ่งมีความผูกพันกับความเชื่อและประเพณีวัฒนธรรมอย่างแนบแน่น ผ่านเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิต ที่ถูกเก็บรักษาอย่างดีในพิพิธภัณฑ์ เช่น แปลเด็ก กระต่ายขูดมะพร้าว ก่องข้าว เครื่องหีบอ้อย คันไถ เป็นต้น

ค่าลงทะเบียน : สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับ : สมาชิก TK park และบุคคลทั่วไป

ทุกวันพุธที่ 7, 14, 21 กันยายน 2559 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องสมุดไอที อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301