What's On
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ
clock วันเสาร์ที่ 13 ส.ค. 2559

M_181--1469008289 (1).png

การประกวดรอบชิงชนะเลิศโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๑

รายชื่อผู้ผ่านเช้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 

- ตัวแทนกรุงเทพฯ และภาคกลาง (คลิกที่นี่)
- ตัวแทนภาคใต้ (คลิกที่นี่)
- ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คลิกที่นี่
- ตัวแทนภาคเหนือ *ประกาศรายชื่อ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดรอบคัดเลือกในวันที่ 23-24 ก.ค. 59

วันประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

- ประเภทเดี่ยว 4 – 6 ปี  : วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559
- ประเภทเดี่ยว 6 – 9 ปี  : วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559

เวลา
-  
ลงทะเบียน : เวลา 12.00 น. – 12.30 น.
-  เริ่มการประกวด : เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

หมายเหตุ : ลำดับการประกวด ใช้วิธีจับสลาก ณ จุดลงทะเบียน

สถานที่
ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่รับเงินรางวัลแทนเด็ก
- สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่เป็นชื่อเด็ก (มีการระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง)
- สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) ของเด็ก
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อทั้งผู้ปกครองที่รับเงินและเด็ก
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์ที่มีชื่อบัญชีตรงกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่รับเงินรางวัลแทนเด็ก) 

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ (ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4-6 ปี และ 6-9 ปี)
- รางวัลชนะเลิศ: ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท เกียรติบัตร ของที่ระลึก 
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 : ทุนการศึกษา 10,000 บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก   
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 : ทุนการศึกษา 8,000 บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก 
- ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทุกคน : ได้รับรางวัลชมเชยยอดเยี่ยม โดยรับทุนการศึกษา 1,000 บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก 

เงื่อนไขสำหรับผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ
1. แต่งกายชุดนักเรียนในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ
2. มีรายชื่อตรงกับใบสมัคร มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ และไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนผู้เข้าประกวด ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. เข้าร่วมการประกวดในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากไม่สามารถมาประกวดในวันและเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือเป็นการสละสิทธิ์ 
4. ผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (เฉพาะ กรุงเทพมหานครและภาคกลาง) ต้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กฎ กติกา และเงื่อนไข (Orientation) ของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาคารจีเอ็ม กรุ๊ป (ชั้น 7) ซอยระนอง 2 (แผนที่ คลิกที่นี่) มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
5. รับทราบ กฏเกณฑ์ กติกา และเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ไม่สามารถเปิดเผยคะแนนใดๆ ได้ทั้งสิ้น
7. ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และระเบียบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ (ประเภท : เดี่ยว 4-6 ปี และ 6-9 ปี )
1. การแนะนำตัว และแนะนำเรื่องที่จะเล่า / การแต่งกาย   (ชุดนักเรียน) : ความเรียบร้อย   10 คะแนน
2. วิธีการเล่าเรื่อง : ลีลาในการเล่า ความสนุกสนาน และความเป็นธรรมชาติ   20 คะแนน
3. การใช้ร่างกายเป็นสื่อ : ความคิดสร้างสรรค์เรื่องการใช้ร่างกายเป็นสื่อ (ไม่เน้นอุปกรณ์ประกอบ)  20 คะแนน
4. วิธีการนำเสนอ : ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการนำเสนอที่สอดคล้องกับวิธีการเล่า 20 คะแนน 
5. เนื้อหา : การเลือกเรื่องเนื้อหาเหมาะสม การเรียงลำดับในการเล่า 10 คะแนน
6. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า : ไหวพริบปฏิภาณ   10 คะแนน
7. ความน่ารัก : ความสดใสสมวัย (สมวัย ใสซื่อ)   10 คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

สอบถาม
โทร. 02-241-8000 ต่อ 214, 215 / 085-931-0404
www.motherandcare.in.th, www.facebook.com/motherandcare
www.tkpark.or.th, www.facebook.com/tkparkclub
อีเมล : motherandcare@hotmail.com