What's On
เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ MS powerpoint เบื้องต้น
clock วันพฤหัสบดีที่ 07 ก.ค. 2559

Ms_655x315-px.jpg

เปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่ไม่ถนัดการใช้โปรแกรม MS powerpoint เบื้องต้น ได้รู้จักขั้นตอนและวิธีการใช้งานในส่วนต่างๆ

  • วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 เรียนรู้การเข้าใช้โปรแกรม และคำสั่งเบื้องต้น
  • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เรียนรู้การสร้างสไลด์ใหม่ การใส่และแก้ไขข้อความ และการบันทึก
  • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เรียนรู้การเปลี่ยนเค้าโครงรูปร่างให้กับหน้ากระดาษ
  • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เรียนรู้การใส่ Theme (ชุดรูปแบบ)

ค่าลงทะเบียน: สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302