What's On
Read & Learn Program for Family
clock วันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 2559

July-Read&Learn_655x315px.jpg

โปรแกรมการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว
ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

โปรแกรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผ่านการศึกษาและพัฒนาขึ้นตามหลักการเรียนรู้ของสมอง (Brain Compatible Learning Program) ที่เปิดโอกาสให้เด็ก “ฟัง อ่าน เล่น เรียนรู้” กับหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ เพลิดเพลินกับเหล่านิทานนานาชาติเรื่องเอกของโลก และต่อยอดประสบการณ์และทักษะต่างๆ ด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะเตรียม เสริมสร้างและพัฒนาเด็กแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว อารมณ์ ภาษา การคิด การสร้างสรรค์และจินตนาการ        

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559
เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง มินิเธียเตอร์ 1-2

  • นิทานหรรษา (Story  time) ประจำเดือนนี้พบกับชุดนิทานนานาชาติสำหรับเด็กใน Theme of Leaf ที่จะทำให้เด็กๆ ได้พัฒนาตนเอง เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว เรียนรู้โลกผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน การแนะนำหนังสือดีจากนานาชาติ
  • Leaf story (เหมาะสำหรับเด็กวัย 4-7 ปี) 2 ฐานกิจกรรม Science – Art เพื่อการฝึกและพัฒนาระบบประสาทสัมผัสและเคลื่อนไหว (Motor and Sensory skill) พัฒนาการออกแบบและคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก

*รับสมัครจำนวน  15 ครอบครัว
ค่าลงทะเบียน 150 บาท / คน (เฉพาะเด็ก)

สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โทร 02-2574300 ต่อ 136, 098-832 4151 คุณอุษา ศรีนวล