What's On
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม TK band 7
clock วันอังคารที่ 03 พ.ค. 2559
TKband7-list.jpg

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ TK band 7
 
1. หยาดฝน วาทยานนท์
2. ชมพูนุท อริยฉัตรกุล
3. โชติพงศ์ ศรีสุวรรณ์
4. อัษฎาวุฒิ จำนงมา
5. สุรวินท์ พริกจำรูญ
6. ณภัทร วนรังสิกุล
7. อัษฏมงคล ตันตระเธียร
8. ภัณฑิรา เดชานุวงษ์
9. ศศิวิมล จันทร์พุ่ม
10. ธนิษฐา นิลบุตร
11. พสิษฐ์ พิทักษ์สุธีพงศ์
12. ณัชพงศ์ นวมสำลี
13. เด่นชัย เอมเอี่ยม
14. จิรายุ ชุ่มเจริญสุข
15. ณัชฐิดา วงษ์ตระกูล
16. ทิพย์รดา เอี่ยมเมือง
17. ธาริน สุขเสือ
18. ปิยาพัชร โกมลฤทธิ์
19. พรประภา เอมลา
20. รัชพล เฟื่องคอน
21. วิภารัตน์ ไชยธรรม
22. สุพิชญ์ รักสกุล
23. พัชวากูล ราชมณี
24. ปวริศ แก้งดวงเล็ก
25. วรเมธ โชติธนชัยโสภณ
26. วรรณกร เฟื่องคอน
27. จิรายุ แซ่ตัง
28. ณิชกานต์ ฉัตรชัยสกุล
29. ธนธรณ์ เทพสมาน
30. ธนภณ บัตรภาวงศ์
31. ธิติณัฎฐ์ ปรีดิพานิจวิภา
32. นภรณ์ ดีนอก
33. พิมพ์สิริ นิลโกสิตย์
34. ภคพร ตั้งคงนุช
35. เภคูน พูลสวัสดิ์
36. รานี คานียอ
37. สิรวิชญ์ ขันธรักษ์
38. อานนท์ คานียอ
39. กฤตนู ภาวโรจน์
40. ศิรินญา ปึงสุวรรณ
41. กฤษฎา จิตต์มัน
42. กันภัย วงค์ขยาย
43. ชลธร อนันตเศรษฐ
44. ชลนิดา วรรณวนากร
45. นครียา วานิชย์
46. ปภพ แสงคง
47. ศุภฤกษ์ เร่งสมบูรณ์
48. อภิวิชญ์ ปีติเมธา
49. นันท์ธวัช จุ้ยประเสริฐ
50. อานนท์ สิงห์รัตน์
51. อชิรญาณ์ เทพไพฑูรย์
52. เนรัญญา สุดอ่อน
53. มัชฌิมา จันทร์กล้า
54. วัชรพงศ์ แสงโนราช

กำหนดการอบรมเชิงปฎิบัติการ
โครงการ TK แจ้งเกิด การอบรมให้แก่เยาวชนด้านดนตรี (TK Band 7)

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559

12.30 - 13.00     ลงทะเบียน

13.00 - 13.15     เกริ่นนำ TK Band โดย ศุ บุญเลี้ยง

13.15 - 15.00     ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในเพลง โดย โกไข่ จุมพล ทองตัน

15.30 - 17.30     เพลงตามโจทย์ เพลงตามใจ โดย วัชราวลี

17.30 - 18.00     ทบทวนสั่งการบ้าน / ศุ บุญเลี้ยง

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559

12.30 - 13.00     ลงทะเบียน

13.00 - 15.00     เรียบเรียงเรื่องราวให้เข้าที โดย ฉัตรชัย ดุริยปราณีต
                        สมาชิกวงเฉลียงและนักแต่งเพลง ผู้อยู่เบื้องหลังเพลงดังมากมายของค่ายคีตา

15.30 - 17.30     ชั้นเชิงในการเขียนเพลง โดย กอล์ฟ Superbreaker

17.30 - 18.00     ทบทวนสั่งการบ้าน / ศุ บุญเลี้ยง 

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม  2559

12.30 - 13.00     ลงทะเบียน

13.00 - 15.00     บรรยายกลยุทธ์สุดมันส์ของคนพันธุ์ร๊อก ร๊อก – รฐาศาสตร์
                        โดย พี่นิค – วิเชียร ฤกษ์ไพศาล หนึ่งในผู้บริหาร gnie-record

15.30 - 17.00     อุ่นเครื่องฝีมือก่อนไปค่ายให้รู้จักกันมากขึ้น (Audition)
                        โดย ศุ บุญเลี้ยง / พี่นิค – วิเชียร ฤกษ์ไพศาล

17.30 - 18.00     ทิ้งทวนเตรียมไปค่าย 

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ TK band 7

 

รายชื่อ

1

หยาดฝน วาทยานนท์

2

ชมพูนุท อริยฉัตรกุล

3

โชติพงศ์ ศรีสุวรรณ์

4

อัษฎาวุฒิ จำนงมา

5

สุรวินท์ พริกจำรูญ

6

ณภัทร วนรังสิกุล

7

อัษฏมงคล ตันตระเธียร

8

ภัณฑิรา เดชานุวงษ์

9

ศศิวิมล จันทร์พุ่ม

10

ธนิษฐา นิลบุตร

11

พสิษฐ์ พิทักษ์สุธีพงศ์

12

ณัชพงศ์ นวมสำลี

13

เด่นชัย เอมเอี่ยม

14

จิรายุ ชุ่มเจริญสุข

15

ณัชฐิดา วงษ์ตระกูล

16

ทิพย์รดา เอี่ยมเมือง

17

ธาริน สุขเสือ

18

ปิยาพัชร โกมลฤทธิ์

19

พรประภา เอมลา

20

รัชพล เฟื่องคอน

21

วิภารัตน์ ไชยธรรม

22

สุพิชญ์ รักสกุล

23

พัชวากูล ราชมณี

24

ปวริศ แก้งดวงเล็ก

25

วรเมธ โชติธนชัยโสภณ

26

วรรณกร เฟื่องคอน

27

จิรายุ แซ่ตัง

28

ณิชกานต์ ฉัตรชัยสกุล

29

ธนธรณ์ เทพสมาน

30

ธนภณ บัตรภาวงศ์

31

ธิติณัฎฐ์ ปรีดิพานิจวิภา

32

นภรณ์ ดีนอก

33

พิมพ์สิริ นิลโกสิตย์

34

ภคพร ตั้งคงนุช

35

เภคูน พูลสวัสดิ์

36

รานี คานียอ

37

สิรวิชญ์ ขันธรักษ์

38

อานนท์ คานียอ

39

กฤตนู ภาวโรจน์

40

ศิรินญา ปึงสุวรรณ

41

กฤษฎา จิตต์มัน

42

กันภัย วงค์ขยาย

43

ชลธร อนันตเศรษฐ

44

ชลนิดา วรรณวนากร

45

นครียา วานิชย์

46

ปภพ แสงคง

47

ศุภฤกษ์ เร่งสมบูรณ์

48

อภิวิชญ์ ปีติเมธา

49

นันท์ธวัช จุ้ยประเสริฐ

50

อานนท์ สิงห์รัตน์

51

อชิรญาณ์ เทพไพฑูรย์

52

เนรัญญา สุดอ่อน

53

มัชฌิมา จันทร์กล้า

54

วัชรพงศ์ แสงโนราช

 


 


รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ TK band 7

 

1. หยาดฝน วาทยานนท์

2. ชมพูนุท อริยฉัตรกุล

3. โชติพงศ์ ศรีสุวรรณ์

4. อัษฎาวุฒิ จำนงมา

5. สุรวินท์ พริกจำรูญ

6. ณภัทร วนรังสิกุล

7. อัษฏมงคล ตันตระเธียร

8. ภัณฑิรา เดชานุวงษ์

9. ศศิวิมล จันทร์พุ่ม

10. ธนิษฐา นิลบุตร

11. พสิษฐ์ พิทักษ์สุธีพงศ์

12. ณัชพงศ์ นวมสำลี

13. เด่นชัย เอมเอี่ยม

14. จิรายุ ชุ่มเจริญสุข

15. ณัชฐิดา วงษ์ตระกูล

16. ทิพย์รดา เอี่ยมเมือง

17. ธาริน สุขเสือ

18. ปิยาพัชร โกมลฤทธิ์

19. พรประภา เอมลา

20. รัชพล เฟื่องคอน

21. วิภารัตน์ ไชยธรรม

22. สุพิชญ์ รักสกุล

23. พัชวากูล ราชมณี

24. ปวริศ แก้งดวงเล็ก

25. วรเมธ โชติธนชัยโสภณ

26. วรรณกร เฟื่องคอน

27. จิรายุ แซ่ตัง

28. ณิชกานต์ ฉัตรชัยสกุล

29. ธนธรณ์ เทพสมาน

30. ธนภณ บัตรภาวงศ์

31. ธิติณัฎฐ์ ปรีดิพานิจวิภา

32. นภรณ์ ดีนอก

33. พิมพ์สิริ นิลโกสิตย์

34. ภคพร ตั้งคงนุช

35. เภคูน พูลสวัสดิ์

36. รานี คานียอ

37. สิรวิชญ์ ขันธรักษ์

38. อานนท์ คานียอ

39. กฤตนู ภาวโรจน์

40. ศิรินญา ปึงสุวรรณ

41. กฤษฎา จิตต์มัน

42. กันภัย วงค์ขยาย

43. ชลธร อนันตเศรษฐ

44. ชลนิดา วรรณวนากร

45. นครียา วานิชย์

46. ปภพ แสงคง

47. ศุภฤกษ์ เร่งสมบูรณ์

48. อภิวิชญ์ ปีติเมธา

49. นันท์ธวัช จุ้ยประเสริฐ

 

50. อานนท์ สิงห์รัตน์

51. อชิรญาณ์ เทพไพฑูรย์

52. เนรัญญา สุดอ่อน

53. มัชฌิมา จันทร์กล้า

54. วัชรพงศ์ แสงโนราช