What's On
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม TK Young Writer 2016
clock วันพุธที่ 27 เม.ย. 2559

TK young writer_655x315px.jpg

รายชื่อผู้เข้าอบรม TK Young Writer 2016

1. กนกวรรณ  พวันนา
2. ก้องสกล เหลืองสอาด
3. ชาตรี อรุณพัด
4. ญาณิศา ประจุศิลป
5. ณัฐญาดา ปาอ้าย
6. ณัฐณิชา พิทักษ์ไทย
7. ตรีรัก วงศ์รัตนโสภณ
8. ทรงกลด ลิมปิพัฒน์
9. ธีสุวรรณ ปิติภากร
10. ปรินทร์  ทรงคุณแท้
11. ปรีชญา ขยันกิจ
12. พัฒน์นภา หงษ์ทอง
13. พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย
14. ธราดล สุจริตวรกุล
15. ภัทรภร ธัญธนาพงษ์
16. ภานุชนาถ สังข์ฆะ
17. มณิสร วรรณศิริกุล
18. มัสลิน ลาวัง
19. รวีรัตน์ อัศวธัญโรจน์
20. รุจีรำไพ อ่วมสน
21. ลักษิกา กรทรวง
22. วัชระ พระวิเศษ
23. ศิวัชญา แก้วพลงาม
24. เสรี ชูก้าน
25. หฤทัย สีหะวงค์
26. อธิวัฒน์ อุต้น
27. อินทัช เกตุสิงห์
28. ไกรวี เกียรติไกรวัลศิริ
29. นันทกาญณ์ ศรีวิชัย
30. สิรยา จันทน์เกษร

 

กำหนดการงานบ่มเพาะเยาวชน TK แจ้งเกิด ‘ด้านวรรณกรรม
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน และ วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Central World
13.00 น.    ลงทะเบียน
13.30 น.    แนะนำตัวด้วยหนังสือเล่มโปรด พร้อมกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์
15.00 น.    แบ่งกลุ่ม ร่วมพูดคุยหาธีมเล่มกับบรรณาธิการฌฉพาะทาง 3 ท่าน
16.00 น.    เสร็จสิ้นการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ สายป่านรีสอร์ท จ.สระบุรี
08.00 น.    รวมพล ณ บริเวณด้านหน้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
09.00 น.    ออกเดินทางด้วยรถบัส
12.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.    อบรมหัวข้อ “เขียนบทความ คิดบทความ” โดย วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
14.00 น.    อบรมหัวข้อ “สิ่งที่พิสูจน์อักษรอยากบอกนักเขียน”  โดย  เบญจวรรณ แก้วสว่าง
15.00 น.    อบรมหัวข้อ “วรรณกรรม” โดย วีรพร นิติประภา
16.00 น.    แบ่งกลุ่มคุยงาน

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 ณ สายป่านรีสอร์ท จ.สระบุรี

09.00 น.    รับประทานอาหารเช้า
10.00 น.    อบรมหัวข้อ “นิตยสาร มีไว้อ่านอะไร”  โดย วิภว์ บูรพาเดชะ
11.00 น.    อบรมหัวข้อ "บทสัมภาษณ์ : การทำคนคุยกันให้คนอื่นอ่าน"  โดย จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
12.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.    แบ่งกลุ่มทัศนศึกษา

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 ณ สายป่านรีสอร์ท จ.สระบุรี

09.00 น.    รับประทานอาหารเช้า
10.00 น.    อยากมีหนังสือสักเล่ม ต้องทำอะไรบ้าง – กตัญญู สว่างศรี และ จิราภรณ์ วิหวา
12.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.    แบ่งกลุ่มทำงาน
18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
19.00 น.    คุยงานและพักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559
09.00 น.    รับประทานอาหารเช้า
10.00 น.    แบ่งกลุ่มทำงาน
12.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.    พี่ๆ นักเขียน รวมทั้งนักเขียนรับเชิญ ร่วมคอมเมนต์ผลงานหนังสือของน้องๆ ทั้ง 3 เล่ม พร้อมเปิด        
                โอกาสให้น้องถามคำถามตามสะดวก
14.30 น.    เดินทางกลับกรุงเทพ