What's On
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการ Read Thailand
clock วันพุธที่ 20 เม.ย. 2559

โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ ๒
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

            สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา โดยมุ่งเน้นการจัดการประกวดแผนนวัตกรรมด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลมอบให้กับโรงเรียน

            เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการ Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ ๒ "๖๐ พรรษา ๖๐ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน" สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

            ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้อง Learning Auditorium ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น ๘ Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Banner-readthailand_Time.jpg