What's On
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมรอบที่ 1
clock วันจันทร์ที่ 14 มี.ค. 2559

young-writer#1_655x315px.jpg

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมครั้งที่ 1

           อบรมครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 หัวข้อ “นักเขียน” โดย ภาณุมาศ ทองธนากุล (ใบพัด) เวลา 13.00-16.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park

1. กนกวรรณ  พวันนา
2. กมลชนก วุฒิกุล
3. กศิมาภรณ์ นิพขันธ์  
4. ก้องสกล เหลืองสอาด
5. กันตา เลิศโสภาภรณ์
6. กุลนารี สุคันธมาลัย
7. ขวัญฤดี เพ็ชรศรี
8. คมสัน อธิการไพศาล
9. ชรินทร์ทิพย์ ไชยวงค์
10. ชาตรี อรุณพัด
11. ชินภัทร เติมสมบัติบวร
12. ซูลฟา ยอแม็ง
13. ญาณิศา ประจุศิลป
14. ฑิมพิกา เหลืองเรืองโรจน์
15. ณัฐญาดา ปาอ้าย
16. ณัฐณิชา พิทักษ์ไทย
17. ณัฐริยา  โสสีทา
18. ณัฐสุภา เอี่ยมละออ
19. ตรีรัก วงศ์รัตนโสภณ
20. ทรงกลด ลิมปิพัฒน์
21. ธนวรรษ เวชพันธ์
22. ธนัช ถิรสุทธิ์
23. ธีสุวรรณ ปิติภากร
24. นภพล ลิ้มตระกูล
25. นลิน ท่องแก้ว
26. นวนนท์ พยัคฆ์จำเริญ
27. นันทกาญณ์ ศรีวิชัย
28. นันทัชพร ศรีจันทร์
29. บัญชา แซ่หมื่อ
30. ปฐม โกญจนานันท์
31. ประภาภรณ์ เชื้อปาน
32. ปรินทร์  ทรงคุณแท้
33. ปรีชญา ขยันกิจ
34. ปวรรณา  แสนหล้า
35. ปวริศา ลีรัตนขจร
36. ปวิช เลิศกวีเอก
37. ปิยวรรณ เฉลิมฉัตรวณิช
38. พชรธเรศว์ บัวเทพ
39. พรพิสุทธิ์ กมลวารินทร์  
40. พัชรี พรกุลวัฒน์  
41. พัฒน์นภา หงษ์ทอง
42. พัทธมน วงษ์รัตนะ
43. พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย
44. ภักตร์ศิริ รักพวก
45. ภัทรภร ธัญธนาพงษ์
46. ภานุชนาถ สังข์ฆะ
47. มณิสร วรรณศิริกุล
48. มัสลิน ลาวัง
49. รดา นิ่มกิตติกุล
50. รวีรัตน์ อัศวธัญโรจน์
51. รุจีรำไพ อ่วมสน
52. ลักษิกา กรทรวง
53. วงพลอย อนุรักษ์พุฒิ
54. วรรณรัตน์ กล ่าสมบัติ
55. วัชระ พระวิเศษ
56. วิภาดา กาเพ็ชร์
57. ศรัญญา เทียมนภา
58. ศิรดา  ตั้งเจริญชัยวัฒนา  
59. ศิวัชญา แก้วพลงาม
60. ศีตลา ทาแก้ว
61. ศุภฤทธิ์ ว่องไวบุญฤทธิ์
62. ศุภลักษณ์ เหมพร  
63. สถาพร ศาสนพิทักษ์
64. สิรภัทร ศรีสันต์
65. สิรยา จันทน์เกษร
66. สุปรีดา ประดิษฐ์แท่น
67. เสรี ชูก้าน
68. แสงตะวัน  ร่มโพธิ์ชี  
69. หฤทัย สีหะวงค์
70. อธิวัฒน์ อุต้น
71. อภิชญา ร่องชาติ
72. อักษรา เอี่ยมบำรุงสกุล
73. อัญชิษฐา เรียบร้อย
74. อัศจรรย์ สุวรรณบล
75. อานนท์ คานียอ
76. อินทัช เกตุสิงห์
77. อิสมะแอ  นิตีเมาะ  
78. kongngoen chitsattha