What's On
Inspired by idol ศิลปะ...ดูอย่างไรให้สนุก
clock วันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. 2559

Art_inspired_655x315px.jpg

Inspired by idol ศิลปะ...ดูอย่างไรให้สนุก


        หากเป็นผู้ที่รื่นรมย์ ชมงานศิลปะ อุทยานการเรียนรู้ TK park เชิญร่วมกิจกรรม Inspired by idol หัวข้อ ศิลปะ...ดูอย่างไรให้สนุก โดยคุณปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง ภัณฑารักษ์อิสระ ที่จะมาเล่าเรื่องราวสนุกๆ พร้อมไขข้อสงสัยร้อยแปดพันเก้าให้กับมือใหม่หัดดูศิลปะ
        วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park