TK News
TK park ผนึกเครือข่ายทั่วประเทศ
clock วันพุธที่ 11 ก.ย. 2562

4area-01.jpg

TK park ผนึกเครือข่ายทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตเครือข่าย 4 ภูมิภาคทั่วประเทศในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมที่ผ่านมา มุ่งให้ความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในยุคสมัยใหม่ ให้แก่บรรณารักษ์และผู้ดูแลพื้นที่เรียนรู้เครือข่ายของอุทยานการเรียนรู้ TK park ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการอ่าน การเรียนรู้ แนวทางการอบรมมุ่งเน้นกระบวนการคิด และการใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ มีการบรรยายด้านการออกแบบการบริการ “Service Design กับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล” โดยนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้างสื่อการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกม” โดยทีมงานอุทยานการเรียนรู้

4area-02.jpg

งานนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 426 คน โดยการอบรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมอบรม 115 คน ภาคใต้ จัดระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม 106 คน ภาคกลางและตะวันออก จัดระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม โกลเดน ซิตี้ จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 95 คน และภาคเหนือ จัดระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมอบรม 110 คน

4area-03.jpg 4area-04.jpg