TK News
TK park เดินหน้าโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร
clock วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562

TK park เดินหน้าโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร
เน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

S__1769611.jpg


นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ได้ร่วมหารือกับ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร” ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสมาคมแม่บ้านทหารบก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยปัจจุบันได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายใต้แนวคิดห้องสมุดมีชีวิตภายในหน่วยทหารทั้งหมด 17 แห่งในพื้นที่ 14 จังหวัด

ทางสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และสมาคมแม่บ้านทหารบกมีความเห็นร่วมกันที่จะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในแหล่งเรียนรู้ที่เปิดให้บริการแล้ว โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ให้การสนับสนุนสื่อนิทรรศการ (TK park Exhibition Kit) เพื่อการเรียนรู้ตามความต้องการของหน่วย พร้อมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ อบรมทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ อันจะเป็นการติดอาวุธทางปัญญาอย่างแท้จริง

0730.jpg