TK News
อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK)
clock วันศุกร์ที่ 05 เม.ย. 2562

SSK-01.jpg

เมื่อเวลา 12.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ‘อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ’ (SSK PARK) อุทยานการเรียนรู้แห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ ณ ถนนวันลูกเสือ ตําบลเมืองใต้ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และอุทยานการเรียนรู้ TK park ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ในท้องถิ่นเพื่อการสร้างบุคลากรอันเป็นกําลังสําคัญของชาติ

SSK-02.jpg SSK-03.jpg

อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยตามแบบฉบับห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบอย่างอุทยานการเรียนรู้ TK park ซึ่งตั้งอยู่ ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยคอนเซ็ปต์การเป็น ’ห้องสมุดมีชีวิต’ ที่นอกจากเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้แล้ว ยังมีสื่อสร้างสรรค์ที่ทันสมัยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนในทุกช่วงวัย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการพบปะของประชาชนชาวศรีสะเกษเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ SSK Park ยังเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านที่กระจายอยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญอันนําไปสู่การต่อยอดการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป