TK News
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน พลังสร้างสรรค์ชุมชน” ครั้งที่ 3
clock วันพุธที่ 27 มี.ค. 2562

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน พลังสร้างสรรค์ชุมชน” ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้แทนจากศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน 200 แห่งรวม 400 คน การอบรม เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากรผู้ดูแลศูนย์ฯ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านแต่ละแห่ง และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของศูนย์เรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการ และสร้างเครือข่ายการทำงานศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน

          200_Tambol-02.jpg

ภายหลังพิธีเปิด นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การคิดเชิงออกแบบ” (Design Thinking) ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม หลังจากนี้เป็นการบรรยายโดยคุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบัน RLG (รักลูกกรุ๊ป) ในหัวข้อ “ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านกับการพัฒนาคนไทยในยุคดิจิทัล” และการเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านที่โดดเด่น เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านอื่นๆ ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ หัวข้อ “อ่านเปลี่ยนชีวิต” โดยผู้แทนจากศูนย์พัฒนาศักยภาพครอบครัวตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ศูนย์เรียนรู้ รพ.สต.หนองคูน้อย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็งด้วยการเรียนรู้” โดยผู้แทนศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อน้ำซับ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ 13 อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นการจำลองฐานการเรียนรู้ทั้ง 4 แห่งมาไว้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  รวมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการส่งเสริมการเรียนรู้” โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ผู้แทนจากเทศบาลตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และผู้แทนจากเทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  และหัวข้อ “โอกาสและภัยคุกคามจากเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยผู้แทนจากศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

นอกจากนี้ ผู้แทนจากศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียน ความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้นำไปปรับใช้ในศูนย์เรียนรู้ของตนเองต่อไป

          200_Tambol-03.jpg

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล” ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าใช้บริการเพื่อการเรียนรู้สำหรับนำไปพัฒนาต่อยอด ประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไป

          200_Tambol-01.jpg