TK News
เด็กชายแดนใต้ เยี่ยมชม TK park
clock วันเสาร์ที่ 09 มี.ค. 2562
เด็กชายแดนใต้ เยี่ยมชม TK park 
ภายใต้โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง
 
คณะเด็กนักเรียนและครูกว่า 270 คน เดินทางมาเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ TK park ที่ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ภายใต้โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยได้เข้าชมพื้นที่ห้องสมุดเด็ก ห้องสมุดดนตรี และโซนหนังสือและสื่อเรียนรู้ของอุทยานการเรียนรู้ TK park 

Nara-01.jpg Nara-02.jpg
 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เด็กในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีคณะนักเรียนและครูจากศูนย์เครือข่าย อำเภอสุไหงปาดี และ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านกาแร บ้านลูโบะดาโต๊ะ บ้านกูยิ บ้านบูเกะบากง บ้านปาลอบาตะ บ้านตะโละมีญอ บ้านบือราแง และบ้านดอเฮะ คณะครูและนักเรียนจะใช้เวลาทัศนศึกษาในกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2562 หลักจากเยี่ยมชม อุทยานการเรียนรู้ TK park เด็กจะได้เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman ที่ SFX Cinema ที่เซ็นทรัลเวิลด์ และมีกำหนดเดินทางไปชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น เจษฏาเทคนิคมิวเซียม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อพวช. สวนสนุกดรีมเวิลด์ และสยามนิรมิตร ก่อนจะเดินทางกลับจังหวัดนราธิวาส

Nara-03.jpg Nara-04.jpg