TK News
TK park ร่วมมือกรมราชทัณฑ์
clock วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 2562

20190218145044_60017.jpg

TK park ร่วมมือกรมราชทัณฑ์ สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางนครพนม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  โดยมีนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

S__56066064.jpg

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช กล่าวว่า สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ มีส่วนร่วมสนับสนุนสื่อสาระการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางนครพนม ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่หลากหลายครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต เพื่อให้สื่อเหล่านี้ช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับผู้ต้องขังในด้านต่างๆ เพื่อออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัวและประเทศชาติต่อไป

สื่อสาระการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ที่ให้บริการภายใน“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางนครพนม ประกอบด้วย สื่อความรู้แบบมัลติมีเดียองค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ เรื่องราวอันน่าภาคภูมิใจของไทยที่ได้รับการรวบรวมไว้อย่างละเอียดในชุด “ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” หรือ “วัตถุเล่าเรื่อง” ชุดความรู้ที่รวบรวมวัตถุมีค่าจากพิพิธภัณฑ์มาเรียงร้อยเรื่องราวให้น่าสนใจ รวมทั้งยังมีหนังสือเสียงที่เป็นสาระความรู้ นวนิยายสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา หรือผู้ไม่รู้หนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถยืมไปอ่าน ชม และรับฟังได้ โดยทั้งหมดนี้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งความรู้ที่เป็นทักษะทางวิชาการ ธรรมะ ศิลปวัฒนธรรม ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต รวมทั้งยังมีคลิปวิดีโอสาระความรู้ที่จัดทำโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ต้องขังเตรียมความพร้อมและมีทักษะด้านอาชีพที่จะสามารถนำไปใช้ในอนาคต

S__56107134.jpg S__56107137.jpgS__56107152.jpg S__56107136.jpg