TK News
TK park รับมอบโล่
clock วันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 2561

TK park รับมอบโล่ "โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560"

S__167649287.jpg
   

อุทยานการเรียนรู้ TK park นำโดย ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ขึ้นรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสการแถลงผลการดำเนิน "โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560"  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

PORS2552.JPG

อุทยานการเรียนรู้ TK park เข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยได้ดำเนินการ ร่วมกับ สำนักงาน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านโพนทอง  จังหวัดอำนาจเจริญ และห้องสมุดโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม  จังหวัดพิษณุโลก โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่การวางแผนผัง การปรับปรุงการจัดวางพื้นที่ภายใน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบ หนังสือและสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ภายในแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในถิ่นห่างไกลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นความริเริ่มของสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เพื่อสืบสานแนวทางประชารัฐ และเพื่อต้องการพัฒนาโรงเรียนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม นักเรียนมีคุณภาพชีวิต สุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น มีจิตสาธารณะ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 TK รับมอบโล่ 1.jpg

โครงการนี้ได้เริ่มต้นในปี 2559 มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 14 โรงเรียนใน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร อ่างทอง น่าน เชียงราย ปราจีนบุรี ตาก สุรินทร์ พะเยา พังงา กาฬสินธุ์ และอำนาจเจริญ  และในปี 2560 ได้มีการดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องอีก 18 โรงเรียน ใน 14 จังหวัดได้แก่ ปทุมธานี นครพนม พิจิตร อุตรดิตถ์ อุดรธานี เลย ลำพูน ลำปาง บึงกาฬ มุกดาหาร พิษณุโลก หนองบัวลำภู หนองคาย และสกลนคร

สำหรับการดำเนินงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสได้พัฒนาโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น  32 แห่ง ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ  โดยมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม และมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น พัฒนาอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพแข็งแรงและปลอดภัยมากขึ้น นักเรียนได้รับโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ มีห้องสมุดและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถพัฒนาทักษะความรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม และมีกาปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่สะอาดและปลอดภัยด้วย

TK มอบโล่ 2.jpg

ด้วยบทบาทของอุทยานการเรียนรู้ TK park ที่ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ต้นแบบสู่สังคมไทย  ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นการนำความเชี่ยวชาญลงสู่พื้นที่จริงเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้นักเรียนและครูผู้สอน ทั้งการปรับปรุงห้องสมุดในแนวคิด "ห้องสมุดมีชีวิต" เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและใช้งานห้องสมุด  และร่วมสร้างพื้นที่การเรียนรู้และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการบ่มเพาะบุคลากรและคณะครูในการบริหารจัดการห้องสมุด การส่งเสริมความเข้าใจด้านการเข้าถึงระบบ E-Library และการสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดกิจกรรมและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ห้องสมุดอย่างเป็นระบบ

TK มอบโล่ 3.jpg