TK News
TK park ลงนาม MOU เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน
clock วันพุธที่ 20 ธ.ค. 2560

TK park ลงนามข้อตกลง เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน” ร่วมกับ 7 ภาคี
หนุนเสริมพลังสร้างสรรค์ชุมชน มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนไทย

IMG_8522.jpg

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ จับมือกับหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว พร้อมมอบนโยบาย “นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนไทย” ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นควบคู่ไปกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน พลังสร้างสรรค์ชุมชน” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ ห้องราชาบอลรูม 1-2 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้แทนศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านทั้ง 200 แห่งเข้าร่วมอบรม

26.png

โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และหน่วยงานภาคีมุ่งขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนไทยในระดับชุมชน นำไปสู่การปลูกฝังทัศนคติการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเข้าไปร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นพื้นที่ซึ่งมีบรรยากาศเอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โดยศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายใต้ชื่อ “เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน” จำนวน 200 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy)  

ReadMe40Banner.png

นายอธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  กล่าวว่า “การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานโครงการในปีที่ 2  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และหน่วยงานภาคีที่ร่วมโครงการ ในการนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน สะท้อนความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของโครงการในอนาคต ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน  และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแนวคิดและองค์ความรู้ต่างๆ  ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน  ทั้งในรูปแบบของหนังสือที่เป็นรูปเล่ม และองค์ความรู้ในรูปของสื่อเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดทั่วประเทศ จะมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้การทำงานของศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและนำกลับไปพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชนของทุกท่าน”

25.png24.png