TK News
TK park ชูศักยภาพศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน
clock วันพุธที่ 01 พ.ย. 2560

TK park ชูศักยภาพศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านตำบลกู่ ศรีสะเกษ ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ชุมชน

 15.png

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ผนึกกำลังกับภาคี 7 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน กศน. กรมการพัฒนาชุมชน  สสส.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ริเริ่ม “โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล” ขึ้น โดยคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภาคี จำนวน 200 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ พร้อมคัดเลือกต้นแบบ 10 แห่ง นำร่องสร้างสรรค์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านให้มีบรรยากาศของ “ห้องสมุดมีชีวิต” ที่เอื้อต่อการอ่านการเรียนรู้ มีความสร้างสรรค์และทันสมัย ประกอบไปด้วยสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนในการส่งเสริม และกระตุ้นการเรียนรู้  และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบตำบลกู่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่เปิดตัวโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล โดย พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบตำบลกู่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่เปิดตัวโครงการ เนื่องจากมีความโดดเด่นหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้ง ซึ่งอยู่ใจกลางชุมชน รายล้อมด้วยบ้านเรือนของชาวบ้านที่สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเวลา ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจของชุมชนในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นพื้นที่สำหรับการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชาวกูย  พร้อมทั้ง ผู้นำและบุคลากรที่มีศักยภาพ  มีรูปแบบการบริหารงานแบบคณะกรรมการ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และการพัฒนาอาสาสมัครเยาวชนในพื้นที่  และมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ

14.png

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานในพิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบตำบลกู่” กล่าวกับผู้แทนชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายว่า “โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะบูรณาการงานด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย มาใช้สร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ โดยศูนย์เรียนรู้จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนให้เกิดขึ้นได้ เพราะการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะต้องเกิดขึ้นในครอบครัวและในชุมชน และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” นอกจากนี้ ยังมีมีข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ให้นำเอาทรัพยากรที่ ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการทั้งที่ได้รับจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และหน่วยงานภาคีต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มาจากงบประมาณของประเทศอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

16.png 

ในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในชุมชนตำบลกู่ เยี่ยมชมกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต และการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวชุมชนตำบลกู่ ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานความรู้สำคัญที่เป็นองค์ประกอบทำให้ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านตำบลกู่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกจากภาคีเครือข่ายว่ามีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบ

ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า ภายใต้โครงการดังกล่าว TK park ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาด้านกายภาพ   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร   การสนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ และ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

ReadMe40Banner (1).png

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เชื่อมั่นว่า ชุมชนทุกแห่งมีศักยภาพในการเป็นศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน และโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบลพร้อมสนับสนุนศักยภาพเหล่านี้เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆ บนผืนแผ่นดินไทย เพื่อส่งเสริมทักษะของคนในชุมชนเอง รวมทั้งส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การตระหนักรู้คุณค่าของตนเอง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  และที่ดีที่สุดคือการที่คนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเข้าใจรากเหง้าและเท่าทันกับวิถีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดยั้ง

ด้าน นายธนากร พรมลิ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบ ตำบลกู่ กล่าวว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท ที่เอื้อต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการส่งเสริมให้เกิดการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ตลาดโลกได้โดยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ นับเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน ที่ทั้งเด็กปฐมวัย เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนทุกเพศทุกวัย สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ทุกวัน และตลอดเวลา  เป็นแหล่งที่สร้างความสุขและสร้างคุณค่าให้กับคนในชุมชนได้ในเวลาเดียวกัน

18.png17.png

นายธนากรฯ กล่าวต่อไปว่า พลังของชุมชนเริ่มต้นมาจากคนในชุมชนเอง ที่ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งเด็กและเยาวชน แม้บริบทของแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน หากมีพลังขับเคลื่อนเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยหัวใจที่เห็นชุมชนเป็นหลัก เขาเชื่อว่าศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านจะสามารถสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยได้แน่นอน